English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
RESULTS
1.Acta Elbingensia
2.Acta Erasmiana
3.Acta Iuris Stetinensis
4.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica
5.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo
6.Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo
7.Adam Mickiewicz University Law Review
8.ADR. Arbitraż i Mediacja
9.Alma Mater Gedanensis - Collegium Iuridicum
10.Analizy BAS
11.Annales Canonici
12.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius
13.Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
14.Annual Center Review
15.Annuarium Iuris Canonici
16.Anti-Discrimination Law Review
17.Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
18.Archiwum Kryminologii
19.Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
20.Białostockie Studia Prawnicze
21.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii
22.Biuletyn Prawny
23.Biuletyn Programu Spraw Precedensowych
24.Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
25.Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
26.Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego
27.Biuletyn Urzędu Patentowego
28.Biuletyn Wydziału Prawa
29.Budownictwo i Prawo
30.Casus
31.Comparative Law Review
32.Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
33.Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne
34.Czasopismo Prawno-Historyczne
35.Człowiek - Rodzina - Prawo
36.Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift
37.Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej
38.Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
39.Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
40.Eastern European Journal of Transnational Relations
41.Ecumeny and Law
42.Edukacja Prawnicza
43.Ekonomia i Prawo
44.Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia
45.Ekspert Ochrony Informacji
46.Emerging Markets
47.e-Przegląd Arbitrażowy
48.European Journal of Public Matters
49.European Polygraph
50.Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych
51.Europejski Przegląd Sądowy
52.Financial Law Review
53.Finanse i Prawo Finansowe
54.Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis
55.Forum Nauk Prawnych
56.Forum Penitencjarne
57.Forum Prawnicze
58.Gazeta Prawna
59.Gdańskie Studia Prawnicze
60.Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa
61.Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego
62.Genetyka i Prawo
63.Glosa
64.Głos Sądownictwa
65.HUK. Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego
66.Humanistyczne Zeszyty Naukowe Prawa Człowieka
67.In Gremio
68.Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
69.International Journal of Legal Studies
70.International Journal of New Economics and Social Sciences
71.Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny
72.Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
73.Ius et Administratio
74.Ius Matrimoniale
75.Ius Novum
76.Iustitia. Pismo Stowarzyszenia Sędziów
77.Journal of Health Law and Bioethics
78.Klinika. Czasopismo Uniwersyteckich Poradni Prawnych
79.Kortowski Przegląd Prawniczy
80.Kościół i Prawo
81.Krajowa Rada Sądownictwa
82.Krakowski Przegląd Notarialny
83.Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa
84.Krakowskie Zeszyty Sądowe
85.Kronika Sejmowa
86.Krytyka Prawa
87.Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje
88.Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
89.Kwartalnik o Prawach Człowieka
90.Kwartalnik Prawa Podatkowego
91.Kwartalnik Prawa Prywatnego (1938)
92.Kwartalnik Prawa Prywatnego (1992)
93.Kwartalnik Prawa Publicznego
94.Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny
95.Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
96.Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej
97.Kwartalnik Urzędu Patentowego RP
98.Law and Administration in Post-Soviet Europe
99.Law and Forensic Science
100.Lex Sportiva
101.Lingua Legis
102.Medyczna Wokanda
103.Metryka. Studia z Zakresu Prawa Osobowego i Rejestracji Stanu Cywilnego
104.Międzynarodowe Prawo Humanitarne
105.Miscellanea Historico-Iuridica
106.Młody Jurysta
107.Monitor Prawa Bankowego
108.Monitor Prawa Celnego i Podatkowego
109.Monitor Prawa Handlowego
110.Monitor Prawa Pracy
111.Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
112.Monitor Prawniczy
113.Monitor Prawny Dyrektora. Miesięcznik dla Przedszkoli
114.Monitor Prawny Dyrektora. Miesięcznik Dyrektora Szkoły
115.Nieruchomości
116.Nieruchomości i Prawo
117.Nomos & Dike
118.Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego
119.Nowa Palestra
120.Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie Prawne
121.Nowy Przegląd Notarialny
122.Ochrona Mienia i Informacji
123.Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka
124.Opolskie Studia Administracyjno-Prawne
125.Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
126.Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej
127.Orzecznictwo Sądów Polskich
128.Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
129.Orzecznictwo Sądu Najwyższego: zbiór urzędowy. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
130.Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
131.Palestra
132.Państwo i Prawo
133.Państwo Prawne
134.Państwo, Prawo, Administracja
135.Paragraf na Drodze
136.Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej
137.Personel Plus
138.Philosophy and Canon Law
139.Pieniądze i Więź
140.Polish Law Review
141.Polish Review of International and European Law, The
142.Polish Yearbook of Environmental Law
143.Polish Yearbook of International Law
144.Polish-Georgian Law Review
145.Polski Proces Cywilny
146.Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
147.Poradnik Gazety Prawnej
148.Poradnik Instytucji Kultury
149.Praca i Zdrowie
150.Prace Naukowe z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej
151.Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska
152.Prawo Asekuracyjne
153.Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
154.Prawo Europejskie w Praktyce
155.Prawo i Kościół
156.Prawo i Medycyna
157.Prawo i Polityka
158.Prawo i Więź
159.Prawo Kanoniczne
160.Prawo Mediów Elektronicznych
161.Prawo Morskie
162.Prawo Pomocy Publicznej
163.Prawo w Działaniu
164.Prawo Zamówień Publicznych
165.Probacja
166.Problemy Kryminalistyki
167.Problemy Prawa i Administracji
168.Problemy Prawa Karnego
169.Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego
170.Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
171.Problemy Współczesnej Kryminalistyki
172.Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja
173.Prokurator
174.Prokuratura i Prawo
175.Przedsiębiorstwo i Prawo
176.Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej
177.Przegląd Konstytucyjny
178.Przegląd Legislacyjny
179.Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
180.Przegląd Prawa Egzekucyjnego
181.Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego
182.Przegląd Prawa Handlowego
183.Przegląd Prawa i Administracji
184.Przegląd Prawa Konstytucyjnego
185.Przegląd Prawa Ochrony Środowiska
186.Przegląd Prawa Publicznego
187.Przegląd Prawa Rolnego
188.Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych. ICT LAW Review
189.Przegląd Prawa Wyznaniowego
190.Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland
191.Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego
192.Przegląd Prawno-Ekonomiczny
193.Przegląd Sądowy
194.Przegląd Sejmowy
195.Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
196.Przegląd Więziennictwa Polskiego
197.Przetargi Publiczne
198.Przez Pryzmat Praw Człowieka
199.Public Policy and Economic Development
200.Radca Prawny
201.Real Estate Manager
202.Reforma Sądowa
203.Rejent
204.Review of European and Comparative Law
205.Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego
206.Rocznik Prawniczy Wileński
207.Rocznik Samorządowy
208.Roczniki Administracji i Prawa
209.Roczniki Nauk Prawnych
210.Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
211.Rodzina i Prawo
212.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
213.Rzeszowskie Studia Prawnicze
214.Samorząd Terytorialny
215.Santander Art and Culture Law Review
216.Sapientia Iuris
217.Scientific Journal / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
218.Secretum
219.Securitologia
220.Security, Economy & Law
221.Securo
222.Serwis Administracyjno-Samorządowy A-S
223.Serwis Prawno-Pracowniczy
224.Silesian Journal of Legal Studies
225.Societas et Ius
226.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
227.Studenckie Zeszyty Naukowe
228.Studia BAS
229.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
230.Studia Iuridica
231.Studia Iuridica Agraria
232.Studia Iuridica Lublinensia
233.Studia Iuridica Toruniensia
234.Studia Prawa Prywatnego
235.Studia Prawa Publicznego
236.Studia Prawnicze
237.Studia Prawnicze i Administracyjne
238.Studia Prawnicze KUL
239.Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały
240.Studia Prawno-Ekonomiczne
241.Studia Prawnoustrojowe
242.Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
243.Studia z Prawa Wyznaniowego
244.Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea
245.Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej
246.Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania
247.Studies in the Philosophy of Law
248.Teka Komisji Prawniczej
249.Temidium
250.Themis Polska Nova
251.Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju
252.Transformacje Prawa Prywatnego
253.Trzeci Sektor
254.Ubezpieczenia i Prawo Pracy
255.University of Warsaw Journal of Comparative Law
256.Wiadomości Urzędu Patentowego
257.Wiedza Prawnicza
258.Wojskowy Przegląd Prawniczy
259.Wroclaw Review of Law, Administration & Economics
260.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Studia Erasmiana Wratislaviensia
261.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie
262.Wrocławskie Studia Sądowe
263.Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze
264.Wszechnica Prawnicza
265.Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
266.Z Dziejów Prawa
267.Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej
268.Z Zagadnień Nauk Sądowych
269.Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego
270.Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego
271.Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie
272.Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM
273.Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
274.Zeszyty Naukowe Instytutu Polskiej Gospodarki, Technologii i Społeczeństwa im. prof. Edwarda Taylora. Przedsiębiorczość i Prawo
275.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
276.Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego
277.Zeszyty Naukowe Prawa Konstytucyjnego
278.Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
279.Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych
280.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej
281.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo
282.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
283.Zeszyty Prawnicze
284.Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych
285.Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu
« Retrun to the main page »