English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
RESULTS
1.Acta Elbingensia
2.Acta Erasmiana
3.Acta Iuris Stetinensis
4.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica
5.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo
6.Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo
7.Adam Mickiewicz University Law Review
8.ADR. Arbitraż i Mediacja
9.Alma Mater Gedanensis - Collegium Iuridicum
10.Analizy BAS
11.Annales Canonici
12.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius
13.Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
14.Annual Center Review
15.Annuarium Iuris Canonici
16.Anti-Discrimination Law Review
17.Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
18.Archiwum Kryminologii
19.Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
20.Białostockie Studia Prawnicze
21.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii
22.Biuletyn Prawny
23.Biuletyn Programu Spraw Precedensowych
24.Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
25.Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
26.Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego
27.Biuletyn Urzędu Patentowego
28.Biuletyn Wydziału Prawa
29.Budownictwo i Prawo
30.Casus
31.Comparative Law Review
32.Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
33.Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne
34.Czasopismo Prawno-Historyczne
35.Człowiek - Rodzina - Prawo
36.Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift
37.Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej
38.Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
39.Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
40.Eastern European Journal of Transnational Relations
41.Ecumeny and Law
42.Edukacja Prawnicza
43.Ekonomia i Prawo
44.Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia
45.Ekspert Ochrony Informacji
46.Emerging Markets
47.e-Przegląd Arbitrażowy
48.European Journal of Public Matters
49.European Polygraph
50.Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych
51.Europejski Przegląd Sądowy
52.Financial Law Review
53.Finanse i Prawo Finansowe
54.Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis
55.Forum Nauk Prawnych
56.Forum Penitencjarne
57.Forum Prawnicze
58.Gazeta Prawna
59.Gdańskie Studia Prawnicze
60.Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa
61.Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego
62.Genetyka i Prawo
63.Glosa
64.Głos Sądownictwa
65.Hic et Nunc. Czasopismo Młodych Naukowców
66.HUK. Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego
67.Humanistyczne Zeszyty Naukowe Prawa Człowieka
68.In Gremio
69.Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
70.International Journal of Legal Studies
71.International Journal of New Economics and Social Sciences
72.Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny
73.Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
74.Ius et Administratio
75.Ius Matrimoniale
76.Ius Novum
77.Iustitia. Pismo Stowarzyszenia Sędziów
78.Journal of Health Law and Bioethics
79.Klinika. Czasopismo Uniwersyteckich Poradni Prawnych
80.Kortowski Przegląd Prawniczy
81.Kościół i Prawo
82.Krajowa Rada Sądownictwa
83.Krakowski Przegląd Notarialny
84.Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa
85.Krakowskie Zeszyty Sądowe
86.Kronika Sejmowa
87.Krytyka Prawa
88.Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje
89.Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
90.Kwartalnik o Prawach Człowieka
91.Kwartalnik Prawa Podatkowego
92.Kwartalnik Prawa Prywatnego (1938)
93.Kwartalnik Prawa Prywatnego (1992)
94.Kwartalnik Prawa Publicznego
95.Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny
96.Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
97.Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej
98.Kwartalnik Urzędu Patentowego RP
99.Law and Administration in Post-Soviet Europe
100.Law and Forensic Science
101.Lex Sportiva
102.Lingua Legis
103.Medyczna Wokanda
104.Metryka. Studia z Zakresu Prawa Osobowego i Rejestracji Stanu Cywilnego
105.Międzynarodowe Prawo Humanitarne
106.Miscellanea Historico-Iuridica
107.Młody Jurysta
108.Monitor Prawa Bankowego
109.Monitor Prawa Celnego i Podatkowego
110.Monitor Prawa Handlowego
111.Monitor Prawa Pracy
112.Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
113.Monitor Prawniczy
114.Monitor Prawny Dyrektora. Miesięcznik dla Przedszkoli
115.Monitor Prawny Dyrektora. Miesięcznik Dyrektora Szkoły
116.Nieruchomości
117.Nieruchomości i Prawo
118.Nomos & Dike
119.Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego
120.Nowa Palestra
121.Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie Prawne
122.Nowy Przegląd Notarialny
123.Ochrona Mienia i Informacji
124.Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka
125.Opolskie Studia Administracyjno-Prawne
126.Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
127.Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej
128.Orzecznictwo Sądów Polskich
129.Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
130.Orzecznictwo Sądu Najwyższego: zbiór urzędowy. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
131.Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
132.Palestra
133.Państwo i Prawo
134.Państwo Prawne
135.Państwo, Prawo, Administracja
136.Paragraf na Drodze
137.Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej
138.Personel Plus
139.Philosophy and Canon Law
140.Pieniądze i Więź
141.Polish Law Review
142.Polish Review of International and European Law, The
143.Polish Yearbook of Environmental Law
144.Polish Yearbook of International Law
145.Polish-Georgian Law Review
146.Polski Proces Cywilny
147.Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
148.Poradnik Gazety Prawnej
149.Poradnik Instytucji Kultury
150.Praca i Zdrowie
151.Prace Naukowe z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej
152.Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska
153.Prawo Asekuracyjne
154.Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
155.Prawo Europejskie w Praktyce
156.Prawo i Kościół
157.Prawo i Medycyna
158.Prawo i Polityka
159.Prawo i Więź
160.Prawo Kanoniczne
161.Prawo Mediów Elektronicznych
162.Prawo Morskie
163.Prawo Pomocy Publicznej
164.Prawo w Działaniu
165.Prawo Zamówień Publicznych
166.Probacja
167.Problemy Kryminalistyki
168.Problemy Prawa i Administracji
169.Problemy Prawa Karnego
170.Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego
171.Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
172.Problemy Współczesnej Kryminalistyki
173.Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja
174.Prokurator
175.Prokuratura i Prawo
176.Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej
177.Przegląd Konstytucyjny
178.Przegląd Legislacyjny
179.Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
180.Przegląd Prawa Egzekucyjnego
181.Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego
182.Przegląd Prawa Handlowego
183.Przegląd Prawa i Administracji
184.Przegląd Prawa Konstytucyjnego
185.Przegląd Prawa Ochrony Środowiska
186.Przegląd Prawa Publicznego
187.Przegląd Prawa Rolnego
188.Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych. ICT LAW Review
189.Przegląd Prawa Wyznaniowego
190.Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland
191.Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego
192.Przegląd Prawno-Ekonomiczny
193.Przegląd Sądowy
194.Przegląd Sejmowy
195.Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
196.Przegląd Więziennictwa Polskiego
197.Przetargi Publiczne
198.Przez Pryzmat Praw Człowieka
199.Public Policy and Economic Development
200.Radca Prawny
201.Real Estate Manager
202.Reforma Sądowa
203.Rejent
204.Review of European and Comparative Law
205.Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego
206.Rocznik Prawniczy Wileński
207.Rocznik Samorządowy
208.Roczniki Administracji i Prawa
209.Roczniki Nauk Prawnych
210.Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
211.Rodzina i Prawo
212.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
213.Rzeszowskie Studia Prawnicze
214.Samorząd Terytorialny
215.Santander Art and Culture Law Review
216.Sapientia Iuris
217.Scientific Journal / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
218.Secretum
219.Securitologia
220.Security, Economy & Law
221.Securo
222.Serwis Administracyjno-Samorządowy A-S
223.Serwis Prawno-Pracowniczy
224.Silesian Journal of Legal Studies
225.Societas et Ius
226.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
227.Studenckie Zeszyty Naukowe
228.Studia BAS
229.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
230.Studia Iuridica
231.Studia Iuridica Agraria
232.Studia Iuridica Lublinensia
233.Studia Iuridica Toruniensia
234.Studia Prawa Prywatnego
235.Studia Prawa Publicznego
236.Studia Prawnicze
237.Studia Prawnicze i Administracyjne
238.Studia Prawnicze KUL
239.Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały
240.Studia Prawno-Ekonomiczne
241.Studia Prawnoustrojowe
242.Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
243.Studia z Prawa Wyznaniowego
244.Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea
245.Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej
246.Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania
247.Studies in the Philosophy of Law
248.Teka Komisji Prawniczej
249.Temidium
250.Themis Polska Nova
251.Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju
252.Transformacje Prawa Prywatnego
253.Trzeci Sektor
254.Ubezpieczenia i Prawo Pracy
255.University of Warsaw Journal of Comparative Law
256.Wiadomości Urzędu Patentowego
257.Wiedza Prawnicza
258.Wojny i Konflikty
259.Wojskowy Przegląd Prawniczy
260.Wroclaw Review of Law, Administration & Economics
261.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Studia Erasmiana Wratislaviensia
262.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie
263.Wrocławskie Studia Sądowe
264.Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze
265.Wszechnica Prawnicza
266.Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
267.Z Dziejów Prawa
268.Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej
269.Z Zagadnień Nauk Sądowych
270.Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego
271.Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego
272.Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie
273.Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM
274.Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
275.Zeszyty Naukowe Instytutu Polskiej Gospodarki, Technologii i Społeczeństwa im. prof. Edwarda Taylora. Przedsiębiorczość i Prawo
276.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
277.Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego
278.Zeszyty Naukowe Prawa Konstytucyjnego
279.Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
280.Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych
281.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej
282.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo
283.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
284.Zeszyty Prawnicze
285.Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych
286.Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu
« Retrun to the main page »