English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: prawo
1.Acta Elbingensia
2.Acta Erasmiana
3.Acta Iuris Stetinensis
4.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica
5.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo
6.Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo
7.Adam Mickiewicz University Law Review
8.ADR. Arbitraż i Mediacja
9.Alma Mater Gedanensis - Collegium Iuridicum
10.Analizy BAS
11.Annales Canonici
12.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius
13.Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
14.Annual Center Review
15.Annuarium Iuris Canonici
16.Anti-Discrimination Law Review
17.Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
18.Archiwum Kryminologii
19.Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
20.Białostockie Studia Prawnicze
21.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii
22.Biuletyn Prawny
23.Biuletyn Programu Spraw Precedensowych
24.Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
25.Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
26.Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego
27.Biuletyn Urzędu Patentowego
28.Budownictwo i Prawo
29.Casus
30.Comparative Law Review
31.Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
32.Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne
33.Czasopismo Prawno-Historyczne
34.Człowiek - Rodzina - Prawo
35.Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift
36.Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej
37.Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
38.Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
39.Eastern European Journal of Transnational Relations
40.Ecumeny and Law
41.Edukacja Prawnicza
42.Ekonomia i Prawo
43.Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia
44.Ekspert Ochrony Informacji
45.Emerging Markets
46.e-Przegląd Arbitrażowy
47.European Journal of Public Matters
48.European Polygraph
49.Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych
50.Europejski Przegląd Sądowy
51.Financial Law Review
52.Finanse i Prawo Finansowe
53.Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis
54.Forum Nauk Prawnych
55.Forum Penitencjarne
56.Forum Prawnicze
57.Gazeta Prawna
58.Gdańskie Studia Prawnicze
59.Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa
60.Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego
61.Genetyka i Prawo
62.Glosa
63.Głos Prawa
64.Głos Sądownictwa
65.HUK. Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego
66.Humanistyczne Zeszyty Naukowe Prawa Człowieka
67.In Gremio
68.Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
69.International Journal of Legal Studies
70.International Journal of New Economics and Social Sciences
71.International Journal of New Economics, Public Administration and Law
72.Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny
73.Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
74.Ius et Administratio
75.Ius Matrimoniale
76.Ius Novum
77.Iustitia. Pismo Stowarzyszenia Sędziów
78.Journal of Health Law and Bioethics
79.Klinika. Czasopismo Uniwersyteckich Poradni Prawnych
80.Kortowski Przegląd Prawniczy
81.Kościół i Prawo
82.Krajowa Rada Sądownictwa
83.Krakowski Przegląd Notarialny
84.Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa
85.Krakowskie Zeszyty Sądowe
86.Kronika Sejmowa
87.Krytyka Prawa
88.Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje
89.Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
90.Kwartalnik o Prawach Człowieka
91.Kwartalnik Prawa Podatkowego
92.Kwartalnik Prawa Prywatnego (1938)
93.Kwartalnik Prawa Prywatnego (1992)
94.Kwartalnik Prawa Publicznego
95.Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny
96.Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
97.Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej
98.Kwartalnik Urzędu Patentowego RP
99.Law and Administration in Post-Soviet Europe
100.Law and Forensic Science
101.Lex Sportiva
102.Lingua Legis
103.Medyczna Wokanda
104.Metryka. Studia z Zakresu Prawa Osobowego i Rejestracji Stanu Cywilnego
105.Międzynarodowe Prawo Humanitarne
106.Miscellanea Historico-Iuridica
107.Młody Jurysta
108.Monitor Prawa Bankowego
109.Monitor Prawa Celnego i Podatkowego
110.Monitor Prawa Handlowego
111.Monitor Prawa Pracy
112.Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
113.Monitor Prawniczy
114.Nieruchomości
115.Nieruchomości i Prawo
116.Nomos & Dike
117.Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego
118.Nowa Palestra
119.Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie Prawne
120.Nowy Przegląd Notarialny
121.Ochrona Mienia i Informacji
122.Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka
123.Opolskie Studia Administracyjno-Prawne
124.Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
125.Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej
126.Orzecznictwo Sądów Polskich
127.Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
128.Orzecznictwo Sądu Najwyższego: zbiór urzędowy. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
129.Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
130.Palestra
131.Państwo i Prawo
132.Państwo Prawne
133.Państwo, Prawo, Administracja
134.Paragraf na Drodze
135.Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej
136.Personel Plus
137.Philosophy and Canon Law
138.Pieniądze i Więź
139.Polish Law Review
140.Polish Review of International and European Law, The
141.Polish Yearbook of Environmental Law
142.Polish Yearbook of International Law
143.Polish-Georgian Law Review
144.Polski Proces Cywilny
145.Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
146.Poradnik Gazety Prawnej
147.Poradnik Instytucji Kultury
148.Praca i Zdrowie
149.Prace Naukowe z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej
150.Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska
151.Prawo Asekuracyjne
152.Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
153.Prawo Europejskie w Praktyce
154.Prawo i Kościół
155.Prawo i Medycyna
156.Prawo i Polityka
157.Prawo i Więź
158.Prawo Kanoniczne
159.Prawo Mediów Elektronicznych
160.Prawo Morskie
161.Prawo Pomocy Publicznej
162.Prawo w Działaniu
163.Prawo Zamówień Publicznych
164.Probacja
165.Problems of Economics and Law
166.Problemy Kryminalistyki
167.Problemy Nauk Prawnych w Teorii i Praktyce
168.Problemy Prawa i Administracji
169.Problemy Prawa Karnego
170.Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego
171.Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
172.Problemy Współczesnej Kryminalistyki
173.Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja
174.Prokurator
175.Prokuratura i Prawo
176.Przedsiębiorstwo i Prawo
177.Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej
178.Przegląd Konstytucyjny
179.Przegląd Legislacyjny
180.Przegląd Prawa Administracyjnego
181.Przegląd Prawa Egzekucyjnego
182.Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego
183.Przegląd Prawa Handlowego
184.Przegląd Prawa i Administracji
185.Przegląd Prawa Konstytucyjnego
186.Przegląd Prawa Ochrony Środowiska
187.Przegląd Prawa Publicznego
188.Przegląd Prawa Rolnego
189.Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych. ICT LAW Review
190.Przegląd Prawa Wyznaniowego
191.Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland
192.Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego
193.Przegląd Prawno-Ekonomiczny
194.Przegląd Sądowy
195.Przegląd Sejmowy
196.Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
197.Przegląd Więziennictwa Polskiego
198.Przetargi Publiczne
199.Public Policy and Economic Development
200.Radca Prawny
201.Real Estate Manager
202.Reforma Sądowa
203.Rejent
204.Review of European and Comparative Law
205.Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego
206.Rocznik Prawniczy Wileński
207.Rocznik Samorządowy
208.Roczniki Administracji i Prawa
209.Roczniki Nauk Prawnych
210.Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
211.Rodzina i Prawo
212.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
213.Rzeszowskie Studia Prawnicze
214.Samorząd Terytorialny
215.Santander Art and Culture Law Review
216.Sapientia Iuris
217.Scientific Journal / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
218.Secretum
219.Securitologia
220.Security, Economy & Law
221.Securo
222.Serwis Administracyjno-Samorządowy A-S
223.Serwis Prawno-Pracowniczy
224.Silesian Journal of Legal Studies
225.Societas et Ius
226.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
227.Studenckie Zeszyty Naukowe
228.Studia BAS
229.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
230.Studia Iuridica
231.Studia Iuridica Agraria
232.Studia Iuridica Lublinensia
233.Studia Iuridica Toruniensia
234.Studia Prawa Prywatnego
235.Studia Prawa Publicznego
236.Studia Prawnicze
237.Studia Prawnicze i Administracyjne
238.Studia Prawnicze KUL
239.Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały
240.Studia Prawno-Ekonomiczne
241.Studia Prawnoustrojowe
242.Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
243.Studia z Prawa Wyznaniowego
244.Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea
245.Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej
246.Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania
247.Studies in the Philosophy of Law
248.Teka Komisji Prawniczej
249.Temidium
250.Themis Polska Nova
251.Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju
252.Transformacje Prawa Prywatnego
253.Trzeci Sektor
254.Ubezpieczenia i Prawo Pracy
255.University of Warsaw Journal of Comparative Law
256.Veritas Iuris
257.Wiadomości Urzędu Patentowego
258.Wiedza Prawnicza
259.Wojskowy Przegląd Prawniczy
260.Wroclaw Review of Law, Administration & Economics
261.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Studia Erasmiana Wratislaviensia
262.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie
263.Wrocławskie Studia Sądowe
264.Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze
265.Wszechnica Prawnicza
266.Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
267.Z Dziejów Prawa
268.Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej
269.Z Zagadnień Nauk Sądowych
270.Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego
271.Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego
272.Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie
273.Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM
274.Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
275.Zeszyty Naukowe Instytutu Polskiej Gospodarki, Technologii i Społeczeństwa im. prof. Edwarda Taylora. Przedsiębiorczość i Prawo
276.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
277.Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego
278.Zeszyty Naukowe Prawa Konstytucyjnego
279.Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
280.Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych
281.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej
282.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo
283.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
284.Zeszyty Prawnicze
285.Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych
« Powrót do wyszukiwania »