English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: prawo
1.Acta Elbingensia
2.Acta Erasmiana
3.Acta Iuris Stetinensis
4.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica
5.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo
6.Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo
7.Adam Mickiewicz University Law Review
8.ADR. Arbitraż i Mediacja
9.Alma Mater Gedanensis - Collegium Iuridicum
10.Analizy BAS
11.Annales Canonici
12.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius
13.Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
14.Annual Center Review
15.Annuarium Iuris Canonici
16.Anti-Discrimination Law Review
17.Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
18.Archiwum Kryminologii
19.Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
20.Białostockie Studia Prawnicze
21.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii
22.Biuletyn Prawny
23.Biuletyn Programu Spraw Precedensowych
24.Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
25.Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
26.Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego
27.Biuletyn Urzędu Patentowego
28.Biuletyn Wydziału Prawa
29.Budownictwo i Prawo
30.Casus
31.Comparative Law Review
32.Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
33.Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne
34.Czasopismo Prawno-Historyczne
35.Człowiek - Rodzina - Prawo
36.Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift
37.Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej
38.Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
39.Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
40.Eastern European Journal of Transnational Relations
41.Ecumeny and Law
42.Edukacja Prawnicza
43.Ekonomia i Prawo
44.Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia
45.Ekspert Ochrony Informacji
46.Emerging Markets
47.e-Przegląd Arbitrażowy
48.European Journal of Public Matters
49.European Polygraph
50.Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych
51.Europejski Przegląd Sądowy
52.Finanse i Prawo Finansowe
53.Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis
54.Forum Nauk Prawnych
55.Forum Penitencjarne
56.Forum Prawnicze
57.Gazeta Prawna
58.Gdańskie Studia Prawnicze
59.Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa
60.Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego
61.Genetyka i Prawo
62.Glosa
63.Głos Sądownictwa
64.Hic et Nunc. Czasopismo Młodych Naukowców
65.HUK. Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego
66.Humanistyczne Zeszyty Naukowe Prawa Człowieka
67.In Gremio
68.Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
69.International Journal of Legal Studies
70.International Journal of New Economics and Social Sciences
71.Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny
72.Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
73.Ius et Administratio
74.Ius Matrimoniale
75.Ius Novum
76.Iustitia. Pismo Stowarzyszenia Sędziów
77.Journal of Health Law and Bioethics
78.Jurysta
79.Klinika. Czasopismo Uniwersyteckich Poradni Prawnych
80.Kortowski Przegląd Prawniczy
81.Kościół i Prawo
82.Krajowa Rada Sądownictwa
83.Krakowski Przegląd Notarialny
84.Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa
85.Krakowskie Zeszyty Sądowe
86.Kronika Sejmowa
87.Krytyka Prawa
88.Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje
89.Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
90.Kwartalnik o Prawach Człowieka
91.Kwartalnik Prawa Podatkowego
92.Kwartalnik Prawa Prywatnego (1938)
93.Kwartalnik Prawa Prywatnego (1992)
94.Kwartalnik Prawa Publicznego
95.Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny
96.Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
97.Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej
98.Kwartalnik Urzędu Patentowego RP
99.Law and Administration in Post-Soviet Europe
100.Law and Forensic Science
101.Lex Sportiva
102.Lingua Legis
103.Medyczna Wokanda
104.Metryka. Studia z Zakresu Prawa Osobowego i Rejestracji Stanu Cywilnego
105.Międzynarodowe Prawo Humanitarne
106.Miscellanea Historico-Iuridica
107.Młody Jurysta
108.Monitor Prawa Bankowego
109.Monitor Prawa Celnego i Podatkowego
110.Monitor Prawa Handlowego
111.Monitor Prawa Pracy
112.Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
113.Monitor Prawniczy
114.Monitor Prawny Dyrektora. Miesięcznik dla Przedszkoli
115.Monitor Prawny Dyrektora. Miesięcznik Dyrektora Szkoły
116.Nieruchomości
117.Nieruchomości i Prawo
118.Nomos & Dike
119.Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego
120.Nowa Palestra
121.Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie Prawne
122.Nowy Przegląd Notarialny
123.Ochrona Mienia i Informacji
124.Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka
125.Opolskie Studia Administracyjno-Prawne
126.Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
127.Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej
128.Orzecznictwo Sądów Polskich
129.Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
130.Orzecznictwo Sądu Najwyższego: zbiór urzędowy. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
131.Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
132.Palestra
133.Państwo i Prawo
134.Państwo Prawne
135.Państwo, Prawo, Administracja
136.Paragraf na Drodze
137.Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej
138.Personel Plus
139.Philosophy and Canon Law
140.Pieniądze i Więź
141.Polish Law Review
142.Polish Review of International and European Law, The
143.Polish Yearbook of Environmental Law
144.Polish Yearbook of International Law
145.Polish-Georgian Law Review
146.Polski Proces Cywilny
147.Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
148.Poradnik Gazety Prawnej
149.Poradnik Instytucji Kultury
150.Praca i Zdrowie
151.Prace Naukowe z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej
152.Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska
153.Prawo Asekuracyjne
154.Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
155.Prawo Europejskie w Praktyce
156.Prawo i Kościół
157.Prawo i Medycyna
158.Prawo i Polityka
159.Prawo i Więź
160.Prawo Kanoniczne
161.Prawo Mediów Elektronicznych
162.Prawo Morskie
163.Prawo Pomocy Publicznej
164.Prawo w Działaniu
165.Prawo Zamówień Publicznych
166.Probacja
167.Problemy Kryminalistyki
168.Problemy Prawa i Administracji
169.Problemy Prawa Karnego
170.Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego
171.Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
172.Problemy Współczesnej Kryminalistyki
173.Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja
174.Prokurator
175.Prokuratura i Prawo
176.Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej
177.Przegląd Konstytucyjny
178.Przegląd Legislacyjny
179.Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
180.Przegląd Prawa Egzekucyjnego
181.Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego
182.Przegląd Prawa Handlowego
183.Przegląd Prawa i Administracji
184.Przegląd Prawa Konstytucyjnego
185.Przegląd Prawa Ochrony Środowiska
186.Przegląd Prawa Publicznego
187.Przegląd Prawa Rolnego
188.Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych. ICT LAW Review
189.Przegląd Prawa Wyznaniowego
190.Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland
191.Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego
192.Przegląd Prawno-Ekonomiczny
193.Przegląd Sądowy
194.Przegląd Sejmowy
195.Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
196.Przegląd Więziennictwa Polskiego
197.Przetargi Publiczne
198.Przez Pryzmat Praw Człowieka
199.Public Policy and Economic Development
200.Radca Prawny
201.Real Estate Manager
202.Reforma Sądowa
203.Rejent
204.Review of Comparative Law
205.Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego
206.Rocznik Prawniczy Wileński
207.Rocznik Samorządowy
208.Roczniki Administracji i Prawa
209.Roczniki Nauk Prawnych
210.Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
211.Rodzina i Prawo
212.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
213.Rzeszowskie Studia Prawnicze
214.Samorząd Terytorialny
215.Santander Art and Culture Law Review
216.Scientific Journal / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
217.Secretum
218.Securitologia
219.Security, Economy & Law
220.Securo
221.Serwis Administracyjno-Samorządowy A-S
222.Serwis Prawno-Pracowniczy
223.Silesian Journal of Legal Studies
224.Societas et Ius
225.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
226.Studenckie Zeszyty Naukowe
227.Studia BAS
228.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
229.Studia Iuridica
230.Studia Iuridica Agraria
231.Studia Iuridica Lublinensia
232.Studia Iuridica Toruniensia
233.Studia Prawa Prywatnego
234.Studia Prawa Publicznego
235.Studia Prawnicze
236.Studia Prawnicze i Administracyjne
237.Studia Prawnicze KUL
238.Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały
239.Studia Prawno-Ekonomiczne
240.Studia Prawnoustrojowe
241.Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
242.Studia z Prawa Wyznaniowego
243.Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea
244.Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej
245.Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania
246.Studies in the Philosophy of Law
247.Teka Komisji Prawniczej
248.Temidium
249.Themis Polska Nova
250.Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju
251.Transformacje Prawa Prywatnego
252.Trzeci Sektor
253.Ubezpieczenia i Prawo Pracy
254.University of Warsaw Journal of Comparative Law
255.Wiadomości Urzędu Patentowego
256.Wiedza Prawnicza
257.Wojny i Konflikty
258.Wojskowy Przegląd Prawniczy
259.Wroclaw Review of Law, Administration & Economics
260.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Studia Erasmiana Wratislaviensia
261.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie
262.Wrocławskie Studia Sądowe
263.Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze
264.Wszechnica Prawnicza
265.Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
266.Z Dziejów Prawa
267.Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej
268.Z Zagadnień Nauk Sądowych
269.Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego
270.Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego
271.Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie
272.Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM
273.Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
274.Zeszyty Naukowe Instytutu Polskiej Gospodarki, Technologii i Społeczeństwa im. prof. Edwarda Taylora. Przedsiębiorczość i Prawo
275.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
276.Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego
277.Zeszyty Naukowe Prawa Konstytucyjnego
278.Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
279.Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych
280.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej
281.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo
282.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
283.Zeszyty Prawnicze
284.Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych
285.Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu
« Powrót do wyszukiwania »