English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: prawo
1.Acta Elbingensia
2.Acta Erasmiana
3.Acta Iuris Stetinensis
4.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica
5.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo
6.Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo
7.Adam Mickiewicz University Law Review
8.ADR. Arbitraż i Mediacja
9.Alma Mater Gedanensis - Collegium Iuridicum
10.Analizy BAS
11.Annales Canonici
12.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius
13.Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
14.Annual Center Review
15.Annuarium Iuris Canonici
16.Anti-Discrimination Law Review
17.Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
18.Archiwum Kryminologii
19.Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
20.Białostockie Studia Prawnicze
21.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii
22.Biuletyn Prawny
23.Biuletyn Programu Spraw Precedensowych
24.Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
25.Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
26.Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego
27.Biuletyn Urzędu Patentowego
28.Biuletyn Wydziału Prawa
29.Budownictwo i Prawo
30.Casus
31.Comparative Law Review
32.Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
33.Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne
34.Czasopismo Prawno-Historyczne
35.Człowiek - Rodzina - Prawo
36.Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift
37.Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej
38.Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
39.Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
40.Eastern European Journal of Transnational Relations
41.Ecumeny and Law
42.Edukacja Prawnicza
43.Ekonomia i Prawo
44.Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia
45.Ekspert Ochrony Informacji
46.Emerging Markets
47.e-Przegląd Arbitrażowy
48.European Journal of Public Matters
49.European Polygraph
50.Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych
51.Europejski Przegląd Sądowy
52.Financial Law Review
53.Finanse i Prawo Finansowe
54.Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis
55.Forum Nauk Prawnych
56.Forum Penitencjarne
57.Forum Prawnicze
58.Gazeta Prawna
59.Gdańskie Studia Prawnicze
60.Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa
61.Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego
62.Genetyka i Prawo
63.Glosa
64.Głos Prawa
65.Głos Sądownictwa
66.HUK. Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego
67.Humanistyczne Zeszyty Naukowe Prawa Człowieka
68.In Gremio
69.Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
70.International Journal of Legal Studies
71.International Journal of New Economics and Social Sciences
72.International Journal of New Economics, Public Administration and Law
73.Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny
74.Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
75.Ius et Administratio
76.Ius Matrimoniale
77.Ius Novum
78.Iustitia. Pismo Stowarzyszenia Sędziów
79.Journal of Health Law and Bioethics
80.Klinika. Czasopismo Uniwersyteckich Poradni Prawnych
81.Kortowski Przegląd Prawniczy
82.Kościół i Prawo
83.Krajowa Rada Sądownictwa
84.Krakowski Przegląd Notarialny
85.Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa
86.Krakowskie Zeszyty Sądowe
87.Kronika Sejmowa
88.Krytyka Prawa
89.Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje
90.Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
91.Kwartalnik o Prawach Człowieka
92.Kwartalnik Prawa Podatkowego
93.Kwartalnik Prawa Prywatnego (1938)
94.Kwartalnik Prawa Prywatnego (1992)
95.Kwartalnik Prawa Publicznego
96.Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny
97.Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
98.Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej
99.Kwartalnik Urzędu Patentowego RP
100.Law and Administration in Post-Soviet Europe
101.Law and Forensic Science
102.Lex Sportiva
103.Lingua Legis
104.Medyczna Wokanda
105.Metryka. Studia z Zakresu Prawa Osobowego i Rejestracji Stanu Cywilnego
106.Międzynarodowe Prawo Humanitarne
107.Miscellanea Historico-Iuridica
108.Młody Jurysta
109.Monitor Prawa Bankowego
110.Monitor Prawa Celnego i Podatkowego
111.Monitor Prawa Handlowego
112.Monitor Prawa Pracy
113.Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
114.Monitor Prawniczy
115.Monitor Prawny Dyrektora. Miesięcznik dla Przedszkoli
116.Monitor Prawny Dyrektora. Miesięcznik Dyrektora Szkoły
117.Nieruchomości
118.Nieruchomości i Prawo
119.Nomos & Dike
120.Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego
121.Nowa Palestra
122.Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie Prawne
123.Nowy Przegląd Notarialny
124.Ochrona Mienia i Informacji
125.Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka
126.Opolskie Studia Administracyjno-Prawne
127.Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
128.Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej
129.Orzecznictwo Sądów Polskich
130.Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
131.Orzecznictwo Sądu Najwyższego: zbiór urzędowy. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
132.Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
133.Palestra
134.Państwo i Prawo
135.Państwo Prawne
136.Państwo, Prawo, Administracja
137.Paragraf na Drodze
138.Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej
139.Personel Plus
140.Philosophy and Canon Law
141.Pieniądze i Więź
142.Polish Law Review
143.Polish Review of International and European Law, The
144.Polish Yearbook of Environmental Law
145.Polish Yearbook of International Law
146.Polish-Georgian Law Review
147.Polski Proces Cywilny
148.Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
149.Poradnik Gazety Prawnej
150.Poradnik Instytucji Kultury
151.Praca i Zdrowie
152.Prace Naukowe z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej
153.Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska
154.Prawo Asekuracyjne
155.Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
156.Prawo Europejskie w Praktyce
157.Prawo i Kościół
158.Prawo i Medycyna
159.Prawo i Polityka
160.Prawo i Więź
161.Prawo Kanoniczne
162.Prawo Mediów Elektronicznych
163.Prawo Morskie
164.Prawo Pomocy Publicznej
165.Prawo w Działaniu
166.Prawo Zamówień Publicznych
167.Probacja
168.Problems of Economics and Law
169.Problemy Kryminalistyki
170.Problemy Prawa i Administracji
171.Problemy Prawa Karnego
172.Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego
173.Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
174.Problemy Współczesnej Kryminalistyki
175.Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja
176.Prokurator
177.Prokuratura i Prawo
178.Przedsiębiorstwo i Prawo
179.Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej
180.Przegląd Konstytucyjny
181.Przegląd Legislacyjny
182.Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
183.Przegląd Prawa Egzekucyjnego
184.Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego
185.Przegląd Prawa Handlowego
186.Przegląd Prawa i Administracji
187.Przegląd Prawa Konstytucyjnego
188.Przegląd Prawa Ochrony Środowiska
189.Przegląd Prawa Publicznego
190.Przegląd Prawa Rolnego
191.Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych. ICT LAW Review
192.Przegląd Prawa Wyznaniowego
193.Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland
194.Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego
195.Przegląd Prawno-Ekonomiczny
196.Przegląd Sądowy
197.Przegląd Sejmowy
198.Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
199.Przegląd Więziennictwa Polskiego
200.Przetargi Publiczne
201.Przez Pryzmat Praw Człowieka
202.Public Policy and Economic Development
203.Radca Prawny
204.Real Estate Manager
205.Reforma Sądowa
206.Rejent
207.Review of European and Comparative Law
208.Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego
209.Rocznik Prawniczy Wileński
210.Rocznik Samorządowy
211.Roczniki Administracji i Prawa
212.Roczniki Nauk Prawnych
213.Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
214.Rodzina i Prawo
215.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
216.Rzeszowskie Studia Prawnicze
217.Samorząd Terytorialny
218.Santander Art and Culture Law Review
219.Sapientia Iuris
220.Scientific Journal / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
221.Secretum
222.Securitologia
223.Security, Economy & Law
224.Securo
225.Serwis Administracyjno-Samorządowy A-S
226.Serwis Prawno-Pracowniczy
227.Silesian Journal of Legal Studies
228.Societas et Ius
229.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
230.Studenckie Zeszyty Naukowe
231.Studia BAS
232.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
233.Studia Iuridica
234.Studia Iuridica Agraria
235.Studia Iuridica Lublinensia
236.Studia Iuridica Toruniensia
237.Studia Prawa Prywatnego
238.Studia Prawa Publicznego
239.Studia Prawnicze
240.Studia Prawnicze i Administracyjne
241.Studia Prawnicze KUL
242.Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały
243.Studia Prawno-Ekonomiczne
244.Studia Prawnoustrojowe
245.Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
246.Studia z Prawa Wyznaniowego
247.Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea
248.Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej
249.Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania
250.Studies in the Philosophy of Law
251.Teka Komisji Prawniczej
252.Temidium
253.Themis Polska Nova
254.Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju
255.Transformacje Prawa Prywatnego
256.Trzeci Sektor
257.Ubezpieczenia i Prawo Pracy
258.University of Warsaw Journal of Comparative Law
259.Wiadomości Urzędu Patentowego
260.Wiedza Prawnicza
261.Wojskowy Przegląd Prawniczy
262.Wroclaw Review of Law, Administration & Economics
263.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Studia Erasmiana Wratislaviensia
264.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie
265.Wrocławskie Studia Sądowe
266.Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze
267.Wszechnica Prawnicza
268.Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
269.Z Dziejów Prawa
270.Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej
271.Z Zagadnień Nauk Sądowych
272.Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego
273.Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego
274.Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie
275.Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM
276.Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
277.Zeszyty Naukowe Instytutu Polskiej Gospodarki, Technologii i Społeczeństwa im. prof. Edwarda Taylora. Przedsiębiorczość i Prawo
278.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
279.Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego
280.Zeszyty Naukowe Prawa Konstytucyjnego
281.Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
282.Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych
283.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej
284.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo
285.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
286.Zeszyty Prawnicze
287.Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych
288.Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu
« Powrót do wyszukiwania »