English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: prawo
1.Acta Elbingensia
2.Acta Erasmiana
3.Acta Iuris Stetinensis
4.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica
5.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo
6.Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo
7.Adam Mickiewicz University Law Review
8.Administracja i Społeczeństwo
9.ADR. Arbitraż i Mediacja
10.Alma Mater Gedanensis - Collegium Iuridicum
11.Analizy BAS
12.Annales Canonici
13.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius
14.Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
15.Annual Center Review
16.Annuarium Iuris Canonici
17.Anti-Discrimination Law Review
18.Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
19.Archiwum Kryminologii
20.Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
21.Białostockie Studia Prawnicze
22.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii
23.Biuletyn Prawny
24.Biuletyn Programu Spraw Precedensowych
25.Biuletyn RPO. Materiały
26.Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
27.Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
28.Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego
29.Biuletyn Urzędu Patentowego
30.Biuletyn Wydziału Prawa
31.Budownictwo i Prawo
32.Casus
33.Comparative Law Review
34.Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
35.Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne
36.Czasopismo Prawno-Historyczne
37.Człowiek - Rodzina - Prawo
38.Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift
39.Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej
40.Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
41.Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
42.Eastern European Journal of Transnational Relations
43.Ecumeny and Law
44.Edukacja Prawnicza
45.Ekonomia i Prawo
46.Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia
47.Ekspert Ochrony Informacji
48.Emerging Markets
49.e-Przegląd Arbitrażowy
50.European Journal of Public Matters
51.European Polygraph
52.Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych
53.Europejski Przegląd Sądowy
54.Finanse i Prawo Finansowe
55.Fiskus
56.Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis
57.Forum Nauk Prawnych
58.Forum Penitencjarne
59.Forum Prawnicze
60.Gazeta Prawna
61.Gdańskie Studia Prawnicze
62.Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa
63.Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego
64.Genetyka i Prawo
65.Glosa
66.Głos Sądownictwa
67.Hic et Nunc. Czasopismo Młodych Naukowców
68.HUK. Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego
69.Humanistyczne Zeszyty Naukowe Prawa Człowieka
70.In Gremio
71.Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
72.International Journal of Legal Studies
73.International Journal of New Economics and Social Sciences
74.Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny
75.Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
76.Ius et Administratio
77.Ius Matrimoniale
78.Ius Novum
79.Iustitia. Pismo Stowarzyszenia Sędziów
80.Journal of Health Law and Bioethics
81.Jurysta
82.Klinika. Czasopismo Uniwersyteckich Poradni Prawnych
83.Kortowski Przegląd Prawniczy
84.Kościół i Prawo
85.Krajowa Rada Sądownictwa
86.Krakowski Przegląd Notarialny
87.Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa
88.Krakowskie Zeszyty Sądowe
89.Kronika Sejmowa
90.Krytyka Prawa
91.Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje
92.Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
93.Kwartalnik o Prawach Człowieka
94.Kwartalnik Prawa Podatkowego
95.Kwartalnik Prawa Prywatnego (1938)
96.Kwartalnik Prawa Prywatnego (1992)
97.Kwartalnik Prawa Publicznego
98.Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny
99.Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
100.Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej
101.Kwartalnik Urzędu Patentowego RP
102.Law and Forensic Science
103.Lex Sportiva
104.Lingua Legis
105.Medyczna Wokanda
106.Metryka. Studia z Zakresu Prawa Osobowego i Rejestracji Stanu Cywilnego
107.Międzynarodowe Prawo Humanitarne
108.Miscellanea Historico-Iuridica
109.Młody Jurysta
110.Monitor Prawa Bankowego
111.Monitor Prawa Celnego i Podatkowego
112.Monitor Prawa Handlowego
113.Monitor Prawa Pracy
114.Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
115.Monitor Prawniczy
116.Monitor Prawny Dyrektora. Miesięcznik dla Przedszkoli
117.Monitor Prawny Dyrektora. Miesięcznik Dyrektora Szkoły
118.Nieruchomości
119.Nieruchomości i Prawo
120.Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego
121.Nowa Palestra
122.Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie Prawne
123.Nowy Przegląd Notarialny
124.Ochrona Mienia i Informacji
125.Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka
126.Opolskie Studia Administracyjno-Prawne
127.Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
128.Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej
129.Orzecznictwo Sądów Polskich
130.Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
131.Orzecznictwo Sądu Najwyższego: zbiór urzędowy. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
132.Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
133.Palestra
134.Państwo i Prawo
135.Państwo Prawne
136.Państwo, Prawo, Administracja
137.Paragraf na Drodze
138.Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej
139.Personel Plus
140.Philosophy and Canon Law
141.Pieniądze i Więź
142.Polish Law Review
143.Polish Review of International and European Law, The
144.Polish Yearbook of Environmental Law
145.Polish Yearbook of International Law
146.Polish-Georgian Law Review
147.Polski Proces Cywilny
148.Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
149.Poradnik Gazety Prawnej
150.Poradnik Instytucji Kultury
151.Praca i Zdrowie
152.Prace Naukowe z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej
153.Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska
154.Prawo Asekuracyjne
155.Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
156.Prawo Europejskie w Praktyce
157.Prawo i Kościół
158.Prawo i Medycyna
159.Prawo i Polityka
160.Prawo i Więź
161.Prawo Kanoniczne
162.Prawo Mediów Elektronicznych
163.Prawo Morskie
164.Prawo Pomocy Publicznej
165.Prawo w Działaniu
166.Prawo Zamówień Publicznych
167.Probacja
168.Problemy Kryminalistyki
169.Problemy Prawa i Administracji
170.Problemy Prawa Karnego
171.Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego
172.Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
173.Problemy Współczesnej Kryminalistyki
174.Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja
175.Prokurator
176.Prokuratura i Prawo
177.Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej
178.Przegląd Konstytucyjny
179.Przegląd Legislacyjny
180.Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
181.Przegląd Prawa Egzekucyjnego
182.Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego
183.Przegląd Prawa Handlowego
184.Przegląd Prawa i Administracji
185.Przegląd Prawa Konstytucyjnego
186.Przegląd Prawa Ochrony Środowiska
187.Przegląd Prawa Publicznego
188.Przegląd Prawa Rolnego
189.Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych. ICT LAW Review
190.Przegląd Prawa Wyznaniowego
191.Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland
192.Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego
193.Przegląd Prawno-Ekonomiczny
194.Przegląd Sądowy
195.Przegląd Sejmowy
196.Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
197.Przegląd Więziennictwa Polskiego
198.Przetargi Publiczne
199.Przez Pryzmat Praw Człowieka
200.Public Policy and Economic Development
201.Radca Prawny
202.Real Estate Manager
203.Reforma Sądowa
204.Rejent
205.Review of Comparative Law
206.Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego
207.Rocznik Prawniczy Wileński
208.Rocznik Samorządowy
209.Roczniki Administracji i Prawa
210.Roczniki Nauk Prawnych
211.Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
212.Rodzina i Prawo
213.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
214.Rzeszowskie Studia Prawnicze
215.Samorząd Terytorialny
216.Santander Art and Culture Law Review
217.Secretum
218.Securitologia
219.Security Economy & Law
220.Securo
221.Serwis Administracyjno-Samorządowy A-S
222.Serwis Prawno-Pracowniczy
223.Silesian Journal of Legal Studies
224.Societas et Ius
225.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
226.Studenckie Zeszyty Naukowe
227.Studia BAS
228.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
229.Studia Iuridica
230.Studia Iuridica Agraria
231.Studia Iuridica Lublinensia
232.Studia Iuridica Toruniensia
233.Studia Prawa Prywatnego
234.Studia Prawa Publicznego
235.Studia Prawnicze
236.Studia Prawnicze i Administracyjne
237.Studia Prawnicze KUL
238.Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały
239.Studia Prawno-Ekonomiczne
240.Studia Prawnoustrojowe
241.Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
242.Studia z Prawa Wyznaniowego
243.Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea
244.Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej
245.Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania
246.Studies in the Philosophy of Law
247.Teka Komisji Prawniczej
248.Temidium
249.Themis Polska Nova
250.Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju
251.Transformacje Prawa Prywatnego
252.Trzeci Sektor
253.Ubezpieczenia i Prawo Pracy
254.University of Warsaw Journal of Comparative Law
255.Votum Separatum
256.Wiadomości Urzędu Patentowego
257.Wiedza Prawnicza
258.Wojny i Konflikty
259.Wojskowy Przegląd Prawniczy
260.Wroclaw Review of Law, Administration & Economics
261.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Studia Erasmiana Wratislaviensia
262.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie
263.Wrocławskie Studia Sądowe
264.Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze
265.Wszechnica Prawnicza
266.Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
267.Z Dziejów Prawa
268.Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej
269.Z Zagadnień Nauk Sądowych
270.Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego
271.Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego
272.Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie
273.Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM
274.Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
275.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
276.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
277.Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego
278.Zeszyty Naukowe Prawa Konstytucyjnego
279.Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
280.Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych
281.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej
282.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo
283.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
284.Zeszyty Prawnicze
285.Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych
286.Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu
« Powrót do wyszukiwania »