English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: prawo
1.Acta Elbingensia
2.Acta Erasmiana
3.Acta Iuris Stetinensis
4.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica
5.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo
6.Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo
7.Adam Mickiewicz University Law Review
8.Administracja i Społeczeństwo
9.ADR. Arbitraż i Mediacja
10.Alma Mater Gedanensis - Collegium Iuridicum
11.Analizy BAS
12.Annales Canonici
13.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius
14.Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
15.Annual Center Review
16.Annuarium Iuris Canonici
17.Anti-Discrimination Law Review
18.Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
19.Archiwum Kryminologii
20.Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
21.Białostockie Studia Prawnicze
22.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii
23.Biuletyn Prawny
24.Biuletyn Programu Spraw Precedensowych
25.Biuletyn RPO. Materiały
26.Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
27.Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
28.Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego
29.Biuletyn Urzędu Patentowego
30.Biuletyn Wydziału Prawa
31.Budownictwo i Prawo
32.Casus
33.Comparative Law Review
34.Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
35.Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne
36.Czasopismo Prawno-Historyczne
37.Człowiek - Rodzina - Prawo
38.Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift
39.Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej
40.Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
41.Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
42.Ecumeny and Law
43.Edukacja Prawnicza
44.Ekonomia i Prawo
45.Ekspert Ochrony Informacji
46.Emerging Markets
47.e-Przegląd Arbitrażowy
48.European Polygraph
49.Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych
50.Europejski Przegląd Sądowy
51.Finanse i Prawo Finansowe
52.Fiskus
53.Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis
54.Forum Nauk Prawnych
55.Forum Penitencjarne
56.Forum Prawnicze
57.Gazeta Prawna
58.Gdańskie Studia Prawnicze
59.Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa
60.Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego
61.Genetyka i Prawo
62.Glosa
63.Głos Sądownictwa
64.Hic et Nunc. Czasopismo Młodych Naukowców
65.HUK. Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego
66.Humanistyczne Zeszyty Naukowe Prawa Człowieka
67.In Gremio
68.Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
69.International Journal of Legal Studies
70.International Journal of New Economics and Social Sciences
71.Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny
72.Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
73.Ius et Administratio
74.Ius Matrimoniale
75.Ius Novum
76.Iustitia. Pismo Stowarzyszenia Sędziów
77.Journal of Health Law and Bioethics
78.Jurysta
79.Klinika. Czasopismo Uniwersyteckich Poradni Prawnych
80.Kortowski Przegląd Prawniczy
81.Kościół i Prawo
82.Krajowa Rada Sądownictwa
83.Krakowski Przegląd Notarialny
84.Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa
85.Krakowskie Zeszyty Sądowe
86.Kronika Sejmowa
87.Krytyka Prawa
88.Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje
89.Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
90.Kwartalnik o Prawach Człowieka
91.Kwartalnik Prawa Podatkowego
92.Kwartalnik Prawa Prywatnego (1938)
93.Kwartalnik Prawa Prywatnego (1992)
94.Kwartalnik Prawa Publicznego
95.Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny
96.Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
97.Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej
98.Kwartalnik Urzędu Patentowego RP
99.Law and Forensic Science
100.Lex Sportiva
101.Lingua Legis
102.Medyczna Wokanda
103.Metryka. Studia z Zakresu Prawa Osobowego i Rejestracji Stanu Cywilnego
104.Międzynarodowe Prawo Humanitarne
105.Miscellanea Historico-Iuridica
106.Młody Jurysta
107.Monitor Prawa Bankowego
108.Monitor Prawa Celnego i Podatkowego
109.Monitor Prawa Handlowego
110.Monitor Prawa Pracy
111.Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
112.Monitor Prawniczy
113.Monitor Prawny Dyrektora. Miesięcznik dla Przedszkoli
114.Monitor Prawny Dyrektora. Miesięcznik Dyrektora Szkoły
115.Nieruchomości
116.Nieruchomości i Prawo
117.Nowa Currenda
118.Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego
119.Nowa Palestra
120.Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie Prawne
121.Nowy Przegląd Notarialny
122.Ochrona Mienia i Informacji
123.Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka
124.Opolskie Studia Administracyjno-Prawne
125.Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
126.Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej
127.Orzecznictwo Sądów Polskich
128.Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
129.Orzecznictwo Sądu Najwyższego: zbiór urzędowy. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
130.Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
131.Palestra
132.Państwo i Prawo
133.Państwo Prawne
134.Państwo, Prawo, Administracja
135.Paragraf na Drodze
136.Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej
137.Personel Plus
138.Pieniądze i Więź
139.Polish Law Review
140.Polish Review of International and European Law, The
141.Polish Yearbook of Environmental Law
142.Polish Yearbook of International Law
143.Polish-Georgian Law Review
144.Polski Proces Cywilny
145.Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
146.Poradnik Gazety Prawnej
147.Poradnik Instytucji Kultury
148.Praca i Zdrowie
149.Prace Naukowe z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej
150.Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska
151.Prawo Asekuracyjne
152.Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
153.Prawo Europejskie w Praktyce
154.Prawo i Kościół
155.Prawo i Medycyna
156.Prawo i Polityka
157.Prawo i Więź
158.Prawo Kanoniczne
159.Prawo Mediów Elektronicznych
160.Prawo Morskie
161.Prawo Pomocy Publicznej
162.Prawo w Działaniu
163.Prawo Zamówień Publicznych
164.Probacja
165.Problemy Kryminalistyki
166.Problemy Prawa i Administracji
167.Problemy Prawa Karnego
168.Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego
169.Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
170.Problemy Współczesnej Kryminalistyki
171.Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja
172.Prokurator
173.Prokuratura i Prawo
174.Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej
175.Przegląd Legislacyjny
176.Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
177.Przegląd Prawa Egzekucyjnego
178.Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego
179.Przegląd Prawa Handlowego
180.Przegląd Prawa i Administracji
181.Przegląd Prawa Konstytucyjnego
182.Przegląd Prawa Ochrony Środowiska
183.Przegląd Prawa Publicznego
184.Przegląd Prawa Rolnego
185.Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych. ICT LAW Review
186.Przegląd Prawa Wyznaniowego
187.Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland
188.Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego
189.Przegląd Prawno-Ekonomiczny
190.Przegląd Sądowy
191.Przegląd Sejmowy
192.Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
193.Przegląd Więziennictwa Polskiego
194.Przetargi Publiczne
195.Przez Pryzmat Praw Człowieka
196.Public Policy and Economic Development
197.Radca Prawny
198.Real Estate Manager
199.Reforma Sądowa
200.Rejent
201.Review of Comparative Law
202.Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego
203.Rocznik Prawniczy Wileński
204.Rocznik Samorządowy
205.Roczniki Administracji i Prawa
206.Roczniki Nauk Prawnych
207.Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
208.Rodzina i Prawo
209.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
210.Rzeszowskie Studia Prawnicze
211.Samorząd Terytorialny
212.Santander Art and Culture Law Review
213.Secretum
214.Securitologia
215.Security Economy & Law
216.Securo
217.Serwis Administracyjno-Samorządowy A-S
218.Serwis Prawno-Pracowniczy
219.Silesian Journal of Legal Studies
220.Societas et Ius
221.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
222.Studenckie Zeszyty Naukowe
223.Studia BAS
224.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
225.Studia Iuridica
226.Studia Iuridica Agraria
227.Studia Iuridica Lublinensia
228.Studia Iuridica Toruniensia
229.Studia Prawa Prywatnego
230.Studia Prawa Publicznego
231.Studia Prawnicze
232.Studia Prawnicze i Administracyjne
233.Studia Prawnicze KUL
234.Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały
235.Studia Prawno-Ekonomiczne
236.Studia Prawnoustrojowe
237.Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
238.Studia z Prawa Wyznaniowego
239.Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea
240.Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej
241.Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania
242.Studies in the Philosophy of Law
243.Teka Komisji Prawniczej
244.Temidium
245.Themis Polska Nova
246.Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju
247.Transformacje Prawa Prywatnego
248.Trzeci Sektor
249.Ubezpieczenia i Prawo Pracy
250.University of Warsaw Journal of Comparative Law
251.Votum Separatum
252.Wiadomości Urzędu Patentowego
253.Wiedza Prawnicza
254.Wojskowy Przegląd Prawniczy
255.Wroclaw Review of Law, Administration & Economics
256.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Studia Erasmiana Wratislaviensia
257.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie
258.Wrocławskie Studia Sądowe
259.Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze
260.Wszechnica Prawnicza
261.Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
262.Z Dziejów Prawa
263.Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej
264.Z Zagadnień Nauk Sądowych
265.Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego
266.Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego
267.Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie
268.Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM
269.Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
270.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
271.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
272.Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego
273.Zeszyty Naukowe Prawa Konstytucyjnego
274.Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
275.Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych
276.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej
277.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo
278.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
279.Zeszyty Prawnicze
280.Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych
281.Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu
« Powrót do wyszukiwania »