English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: prawo
1.Acta Elbingensia
2.Acta Erasmiana
3.Acta Iuris Stetinensis
4.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica
5.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo
6.Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo
7.Adam Mickiewicz University Law Review
8.ADR. Arbitraż i Mediacja
9.Alma Mater Gedanensis - Collegium Iuridicum
10.Analizy BAS
11.Annales Canonici
12.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius
13.Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
14.Annual Center Review
15.Annuarium Iuris Canonici
16.Anti-Discrimination Law Review
17.Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
18.Archiwum Kryminologii
19.Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
20.Białostockie Studia Prawnicze
21.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii
22.Biuletyn Prawny
23.Biuletyn Programu Spraw Precedensowych
24.Biuletyn RPO. Materiały
25.Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
26.Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
27.Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego
28.Biuletyn Urzędu Patentowego
29.Biuletyn Wydziału Prawa
30.Budownictwo i Prawo
31.Casus
32.Comparative Law Review
33.Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
34.Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne
35.Czasopismo Prawno-Historyczne
36.Człowiek - Rodzina - Prawo
37.Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift
38.Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej
39.Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
40.Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
41.Eastern European Journal of Transnational Relations
42.Ecumeny and Law
43.Edukacja Prawnicza
44.Ekonomia i Prawo
45.Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia
46.Ekspert Ochrony Informacji
47.Emerging Markets
48.e-Przegląd Arbitrażowy
49.European Journal of Public Matters
50.European Polygraph
51.Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych
52.Europejski Przegląd Sądowy
53.Finanse i Prawo Finansowe
54.Fiskus
55.Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis
56.Forum Nauk Prawnych
57.Forum Penitencjarne
58.Forum Prawnicze
59.Gazeta Prawna
60.Gdańskie Studia Prawnicze
61.Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa
62.Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego
63.Genetyka i Prawo
64.Glosa
65.Głos Sądownictwa
66.Hic et Nunc. Czasopismo Młodych Naukowców
67.HUK. Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego
68.Humanistyczne Zeszyty Naukowe Prawa Człowieka
69.In Gremio
70.Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
71.International Journal of Legal Studies
72.International Journal of New Economics and Social Sciences
73.Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny
74.Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
75.Ius et Administratio
76.Ius Matrimoniale
77.Ius Novum
78.Iustitia. Pismo Stowarzyszenia Sędziów
79.Journal of Health Law and Bioethics
80.Jurysta
81.Klinika. Czasopismo Uniwersyteckich Poradni Prawnych
82.Kortowski Przegląd Prawniczy
83.Kościół i Prawo
84.Krajowa Rada Sądownictwa
85.Krakowski Przegląd Notarialny
86.Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa
87.Krakowskie Zeszyty Sądowe
88.Kronika Sejmowa
89.Krytyka Prawa
90.Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje
91.Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
92.Kwartalnik o Prawach Człowieka
93.Kwartalnik Prawa Podatkowego
94.Kwartalnik Prawa Prywatnego (1938)
95.Kwartalnik Prawa Prywatnego (1992)
96.Kwartalnik Prawa Publicznego
97.Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny
98.Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
99.Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej
100.Kwartalnik Urzędu Patentowego RP
101.Law and Forensic Science
102.Lex Sportiva
103.Lingua Legis
104.Medyczna Wokanda
105.Metryka. Studia z Zakresu Prawa Osobowego i Rejestracji Stanu Cywilnego
106.Międzynarodowe Prawo Humanitarne
107.Miscellanea Historico-Iuridica
108.Młody Jurysta
109.Monitor Prawa Bankowego
110.Monitor Prawa Celnego i Podatkowego
111.Monitor Prawa Handlowego
112.Monitor Prawa Pracy
113.Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
114.Monitor Prawniczy
115.Monitor Prawny Dyrektora. Miesięcznik dla Przedszkoli
116.Monitor Prawny Dyrektora. Miesięcznik Dyrektora Szkoły
117.Nieruchomości
118.Nieruchomości i Prawo
119.Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego
120.Nowa Palestra
121.Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie Prawne
122.Nowy Przegląd Notarialny
123.Ochrona Mienia i Informacji
124.Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka
125.Opolskie Studia Administracyjno-Prawne
126.Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
127.Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej
128.Orzecznictwo Sądów Polskich
129.Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
130.Orzecznictwo Sądu Najwyższego: zbiór urzędowy. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
131.Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
132.Palestra
133.Państwo i Prawo
134.Państwo Prawne
135.Państwo, Prawo, Administracja
136.Paragraf na Drodze
137.Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej
138.Personel Plus
139.Philosophy and Canon Law
140.Pieniądze i Więź
141.Polish Law Review
142.Polish Review of International and European Law, The
143.Polish Yearbook of Environmental Law
144.Polish Yearbook of International Law
145.Polish-Georgian Law Review
146.Polski Proces Cywilny
147.Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
148.Poradnik Gazety Prawnej
149.Poradnik Instytucji Kultury
150.Praca i Zdrowie
151.Prace Naukowe z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej
152.Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska
153.Prawo Asekuracyjne
154.Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
155.Prawo Europejskie w Praktyce
156.Prawo i Kościół
157.Prawo i Medycyna
158.Prawo i Polityka
159.Prawo i Więź
160.Prawo Kanoniczne
161.Prawo Mediów Elektronicznych
162.Prawo Morskie
163.Prawo Pomocy Publicznej
164.Prawo w Działaniu
165.Prawo Zamówień Publicznych
166.Probacja
167.Problemy Kryminalistyki
168.Problemy Prawa i Administracji
169.Problemy Prawa Karnego
170.Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego
171.Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
172.Problemy Współczesnej Kryminalistyki
173.Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja
174.Prokurator
175.Prokuratura i Prawo
176.Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej
177.Przegląd Konstytucyjny
178.Przegląd Legislacyjny
179.Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
180.Przegląd Prawa Egzekucyjnego
181.Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego
182.Przegląd Prawa Handlowego
183.Przegląd Prawa i Administracji
184.Przegląd Prawa Konstytucyjnego
185.Przegląd Prawa Ochrony Środowiska
186.Przegląd Prawa Publicznego
187.Przegląd Prawa Rolnego
188.Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych. ICT LAW Review
189.Przegląd Prawa Wyznaniowego
190.Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland
191.Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego
192.Przegląd Prawno-Ekonomiczny
193.Przegląd Sądowy
194.Przegląd Sejmowy
195.Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
196.Przegląd Więziennictwa Polskiego
197.Przetargi Publiczne
198.Przez Pryzmat Praw Człowieka
199.Public Policy and Economic Development
200.Radca Prawny
201.Real Estate Manager
202.Reforma Sądowa
203.Rejent
204.Review of Comparative Law
205.Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego
206.Rocznik Prawniczy Wileński
207.Rocznik Samorządowy
208.Roczniki Administracji i Prawa
209.Roczniki Nauk Prawnych
210.Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
211.Rodzina i Prawo
212.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
213.Rzeszowskie Studia Prawnicze
214.Samorząd Terytorialny
215.Santander Art and Culture Law Review
216.Secretum
217.Securitologia
218.Security, Economy & Law
219.Securo
220.Serwis Administracyjno-Samorządowy A-S
221.Serwis Prawno-Pracowniczy
222.Silesian Journal of Legal Studies
223.Societas et Ius
224.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
225.Studenckie Zeszyty Naukowe
226.Studia BAS
227.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
228.Studia Iuridica
229.Studia Iuridica Agraria
230.Studia Iuridica Lublinensia
231.Studia Iuridica Toruniensia
232.Studia Prawa Prywatnego
233.Studia Prawa Publicznego
234.Studia Prawnicze
235.Studia Prawnicze i Administracyjne
236.Studia Prawnicze KUL
237.Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały
238.Studia Prawno-Ekonomiczne
239.Studia Prawnoustrojowe
240.Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
241.Studia z Prawa Wyznaniowego
242.Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea
243.Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej
244.Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania
245.Studies in the Philosophy of Law
246.Teka Komisji Prawniczej
247.Temidium
248.Themis Polska Nova
249.Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju
250.Transformacje Prawa Prywatnego
251.Trzeci Sektor
252.Ubezpieczenia i Prawo Pracy
253.University of Warsaw Journal of Comparative Law
254.Wiadomości Urzędu Patentowego
255.Wiedza Prawnicza
256.Wojny i Konflikty
257.Wojskowy Przegląd Prawniczy
258.Wroclaw Review of Law, Administration & Economics
259.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Studia Erasmiana Wratislaviensia
260.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie
261.Wrocławskie Studia Sądowe
262.Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze
263.Wszechnica Prawnicza
264.Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
265.Z Dziejów Prawa
266.Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej
267.Z Zagadnień Nauk Sądowych
268.Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego
269.Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego
270.Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie
271.Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM
272.Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
273.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
274.Zeszyty Naukowe Instytutu Polskiej Gospodarki, Technologii i Społeczeństwa im. prof. Edwarda Taylora. Przedsiębiorczość i Prawo
275.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
276.Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego
277.Zeszyty Naukowe Prawa Konstytucyjnego
278.Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
279.Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych
280.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej
281.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo
282.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
283.Zeszyty Prawnicze
284.Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych
285.Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu
« Powrót do wyszukiwania »