English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: prawo
1.Acta Elbingensia
2.Acta Erasmiana
3.Acta Iuris Stetinensis
4.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica
5.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo
6.Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo
7.Adam Mickiewicz University Law Review
8.Administracja i Społeczeństwo
9.ADR. Arbitraż i Mediacja
10.Alma Mater Gedanensis - Collegium Iuridicum
11.Analizy BAS
12.Annales Canonici
13.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius
14.Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
15.Annual Center Review
16.Annuarium Iuris Canonici
17.Anti-Discrimination Law Review
18.Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
19.Archiwum Kryminologii
20.Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
21.Białostockie Studia Prawnicze
22.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii
23.Biuletyn Prawny
24.Biuletyn Programu Spraw Precedensowych
25.Biuletyn RPO. Materiały
26.Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
27.Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
28.Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego
29.Biuletyn Urzędu Patentowego
30.Biuletyn Wydziału Prawa
31.Budownictwo i Prawo
32.Casus
33.Comparative Law Review
34.Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
35.Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne
36.Czasopismo Prawno-Historyczne
37.Człowiek - Rodzina - Prawo
38.Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift
39.Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej
40.Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
41.Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
42.Ecumeny and Law
43.Edukacja Prawnicza
44.Ekonomia i Prawo
45.Ekspert Ochrony Informacji
46.Emerging Markets
47.e-Przegląd Arbitrażowy
48.European Journal of Public Matters
49.European Polygraph
50.Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych
51.Europejski Przegląd Sądowy
52.Finanse i Prawo Finansowe
53.Fiskus
54.Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis
55.Forum Nauk Prawnych
56.Forum Penitencjarne
57.Forum Prawnicze
58.Gazeta Prawna
59.Gdańskie Studia Prawnicze
60.Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa
61.Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego
62.Genetyka i Prawo
63.Glosa
64.Głos Sądownictwa
65.Hic et Nunc. Czasopismo Młodych Naukowców
66.HUK. Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego
67.Humanistyczne Zeszyty Naukowe Prawa Człowieka
68.In Gremio
69.Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
70.International Journal of Legal Studies
71.International Journal of New Economics and Social Sciences
72.Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny
73.Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
74.Ius et Administratio
75.Ius Matrimoniale
76.Ius Novum
77.Iustitia. Pismo Stowarzyszenia Sędziów
78.Journal of Health Law and Bioethics
79.Jurysta
80.Klinika. Czasopismo Uniwersyteckich Poradni Prawnych
81.Kortowski Przegląd Prawniczy
82.Kościół i Prawo
83.Krajowa Rada Sądownictwa
84.Krakowski Przegląd Notarialny
85.Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa
86.Krakowskie Zeszyty Sądowe
87.Kronika Sejmowa
88.Krytyka Prawa
89.Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje
90.Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
91.Kwartalnik o Prawach Człowieka
92.Kwartalnik Prawa Podatkowego
93.Kwartalnik Prawa Prywatnego (1938)
94.Kwartalnik Prawa Prywatnego (1992)
95.Kwartalnik Prawa Publicznego
96.Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny
97.Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
98.Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej
99.Kwartalnik Urzędu Patentowego RP
100.Law and Forensic Science
101.Lex Sportiva
102.Lingua Legis
103.Medyczna Wokanda
104.Metryka. Studia z Zakresu Prawa Osobowego i Rejestracji Stanu Cywilnego
105.Międzynarodowe Prawo Humanitarne
106.Miscellanea Historico-Iuridica
107.Młody Jurysta
108.Monitor Prawa Bankowego
109.Monitor Prawa Celnego i Podatkowego
110.Monitor Prawa Handlowego
111.Monitor Prawa Pracy
112.Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
113.Monitor Prawniczy
114.Monitor Prawny Dyrektora. Miesięcznik dla Przedszkoli
115.Monitor Prawny Dyrektora. Miesięcznik Dyrektora Szkoły
116.Nieruchomości
117.Nieruchomości i Prawo
118.Nowa Currenda
119.Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego
120.Nowa Palestra
121.Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie Prawne
122.Nowy Przegląd Notarialny
123.Ochrona Mienia i Informacji
124.Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka
125.Opolskie Studia Administracyjno-Prawne
126.Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
127.Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej
128.Orzecznictwo Sądów Polskich
129.Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
130.Orzecznictwo Sądu Najwyższego: zbiór urzędowy. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
131.Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
132.Palestra
133.Państwo i Prawo
134.Państwo Prawne
135.Państwo, Prawo, Administracja
136.Paragraf na Drodze
137.Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej
138.Personel Plus
139.Philosophy and Canon Law
140.Pieniądze i Więź
141.Polish Law Review
142.Polish Review of International and European Law, The
143.Polish Yearbook of Environmental Law
144.Polish Yearbook of International Law
145.Polish-Georgian Law Review
146.Polski Proces Cywilny
147.Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
148.Poradnik Gazety Prawnej
149.Poradnik Instytucji Kultury
150.Praca i Zdrowie
151.Prace Naukowe z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej
152.Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska
153.Prawo Asekuracyjne
154.Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
155.Prawo Europejskie w Praktyce
156.Prawo i Kościół
157.Prawo i Medycyna
158.Prawo i Polityka
159.Prawo i Więź
160.Prawo Kanoniczne
161.Prawo Mediów Elektronicznych
162.Prawo Morskie
163.Prawo Pomocy Publicznej
164.Prawo w Działaniu
165.Prawo Zamówień Publicznych
166.Probacja
167.Problemy Kryminalistyki
168.Problemy Prawa i Administracji
169.Problemy Prawa Karnego
170.Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego
171.Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
172.Problemy Współczesnej Kryminalistyki
173.Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja
174.Prokurator
175.Prokuratura i Prawo
176.Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej
177.Przegląd Konstytucyjny
178.Przegląd Legislacyjny
179.Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
180.Przegląd Prawa Egzekucyjnego
181.Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego
182.Przegląd Prawa Handlowego
183.Przegląd Prawa i Administracji
184.Przegląd Prawa Konstytucyjnego
185.Przegląd Prawa Ochrony Środowiska
186.Przegląd Prawa Publicznego
187.Przegląd Prawa Rolnego
188.Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych. ICT LAW Review
189.Przegląd Prawa Wyznaniowego
190.Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland
191.Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego
192.Przegląd Prawno-Ekonomiczny
193.Przegląd Sądowy
194.Przegląd Sejmowy
195.Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
196.Przegląd Więziennictwa Polskiego
197.Przetargi Publiczne
198.Przez Pryzmat Praw Człowieka
199.Public Policy and Economic Development
200.Radca Prawny
201.Real Estate Manager
202.Reforma Sądowa
203.Rejent
204.Review of Comparative Law
205.Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego
206.Rocznik Prawniczy Wileński
207.Rocznik Samorządowy
208.Roczniki Administracji i Prawa
209.Roczniki Nauk Prawnych
210.Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
211.Rodzina i Prawo
212.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
213.Rzeszowskie Studia Prawnicze
214.Samorząd Terytorialny
215.Santander Art and Culture Law Review
216.Secretum
217.Securitologia
218.Security Economy & Law
219.Securo
220.Serwis Administracyjno-Samorządowy A-S
221.Serwis Prawno-Pracowniczy
222.Silesian Journal of Legal Studies
223.Societas et Ius
224.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
225.Studenckie Zeszyty Naukowe
226.Studia BAS
227.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
228.Studia Iuridica
229.Studia Iuridica Agraria
230.Studia Iuridica Lublinensia
231.Studia Iuridica Toruniensia
232.Studia Prawa Prywatnego
233.Studia Prawa Publicznego
234.Studia Prawnicze
235.Studia Prawnicze i Administracyjne
236.Studia Prawnicze KUL
237.Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały
238.Studia Prawno-Ekonomiczne
239.Studia Prawnoustrojowe
240.Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
241.Studia z Prawa Wyznaniowego
242.Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea
243.Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej
244.Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania
245.Studies in the Philosophy of Law
246.Teka Komisji Prawniczej
247.Temidium
248.Themis Polska Nova
249.Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju
250.Transformacje Prawa Prywatnego
251.Trzeci Sektor
252.Ubezpieczenia i Prawo Pracy
253.University of Warsaw Journal of Comparative Law
254.Votum Separatum
255.Wiadomości Urzędu Patentowego
256.Wiedza Prawnicza
257.Wojskowy Przegląd Prawniczy
258.Wroclaw Review of Law, Administration & Economics
259.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Studia Erasmiana Wratislaviensia
260.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie
261.Wrocławskie Studia Sądowe
262.Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze
263.Wszechnica Prawnicza
264.Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
265.Z Dziejów Prawa
266.Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej
267.Z Zagadnień Nauk Sądowych
268.Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego
269.Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego
270.Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie
271.Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM
272.Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
273.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
274.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
275.Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego
276.Zeszyty Naukowe Prawa Konstytucyjnego
277.Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
278.Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych
279.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej
280.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo
281.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
282.Zeszyty Prawnicze
283.Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych
284.Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu
« Powrót do wyszukiwania »