English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: prawo
1.Acta Elbingensia
2.Acta Erasmiana
3.Acta Iuris Stetinensis
4.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica
5.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo
6.Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo
7.Adam Mickiewicz University Law Review
8.Administracja i Społeczeństwo
9.ADR. Arbitraż i Mediacja
10.Alma Mater Gedanensis - Collegium Iuridicum
11.Analizy BAS
12.Annales Canonici
13.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius
14.Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
15.Annual Center Review
16.Annuarium Iuris Canonici
17.Anti-Discrimination Law Review
18.Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
19.Archiwum Kryminologii
20.Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
21.Białostockie Studia Prawnicze
22.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii
23.Biuletyn Prawny
24.Biuletyn Programu Spraw Precedensowych
25.Biuletyn RPO. Materiały
26.Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
27.Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
28.Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego
29.Biuletyn Urzędu Patentowego
30.Biuletyn Wydziału Prawa
31.Budownictwo i Prawo
32.Casus
33.Comparative Law Review
34.Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
35.Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne
36.Czasopismo Prawno-Historyczne
37.Człowiek - Rodzina - Prawo
38.Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift
39.Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej
40.Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
41.Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
42.Ecumeny and Law
43.Edukacja Prawnicza
44.Ekonomia i Prawo
45.Ekspert Ochrony Informacji
46.Emerging Markets
47.e-Przegląd Arbitrażowy
48.European Polygraph
49.Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych
50.Europejski Przegląd Sądowy
51.Finanse i Prawo Finansowe
52.Fiskus
53.Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis
54.Forum Nauk Prawnych
55.Forum Penitencjarne
56.Forum Prawnicze
57.Gazeta Prawna
58.Gdańskie Studia Prawnicze
59.Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa
60.Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego
61.Genetyka i Prawo
62.Glosa
63.Głos Sądownictwa
64.Hic et Nunc. Czasopismo Młodych Naukowców
65.HUK. Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego
66.Humanistyczne Zeszyty Naukowe Prawa Człowieka
67.In Gremio
68.Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
69.Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny
70.Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
71.Ius et Administratio
72.Ius Matrimoniale
73.Ius Novum
74.Iustitia. Pismo Stowarzyszenia Sędziów
75.Journal of Health Law and Bioethics
76.Jurysta
77.Klinika. Czasopismo Uniwersyteckich Poradni Prawnych
78.Kortowski Przegląd Prawniczy
79.Kościół i Prawo
80.Krajowa Rada Sądownictwa
81.Krakowski Przegląd Notarialny
82.Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa
83.Krakowskie Zeszyty Sądowe
84.Kronika Sejmowa
85.Krytyka Prawa
86.Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje
87.Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
88.Kwartalnik o Prawach Człowieka
89.Kwartalnik Prawa Podatkowego
90.Kwartalnik Prawa Prywatnego (1938)
91.Kwartalnik Prawa Prywatnego (1992)
92.Kwartalnik Prawa Publicznego
93.Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny
94.Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
95.Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej
96.Kwartalnik Urzędu Patentowego RP
97.Law and Forensic Science
98.Lex Sportiva
99.Lingua Legis
100.Medyczna Wokanda
101.Metryka. Studia z Zakresu Prawa Osobowego i Rejestracji Stanu Cywilnego
102.Międzynarodowe Prawo Humanitarne
103.Miscellanea Historico-Iuridica
104.Młody Jurysta
105.Monitor Prawa Bankowego
106.Monitor Prawa Celnego i Podatkowego
107.Monitor Prawa Handlowego
108.Monitor Prawa Pracy
109.Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
110.Monitor Prawniczy
111.Monitor Prawny Dyrektora. Miesięcznik dla Przedszkoli
112.Monitor Prawny Dyrektora. Miesięcznik Dyrektora Szkoły
113.Nieruchomości
114.Nieruchomości i Prawo
115.Nowa Currenda
116.Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego
117.Nowa Palestra
118.Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie Prawne
119.Nowy Przegląd Notarialny
120.Ochrona Mienia i Informacji
121.Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka
122.Opolskie Studia Administracyjno-Prawne
123.Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
124.Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej
125.Orzecznictwo Sądów Polskich
126.Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
127.Orzecznictwo Sądu Najwyższego: zbiór urzędowy. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
128.Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
129.Palestra
130.Państwo i Prawo
131.Państwo Prawne
132.Państwo, Prawo, Administracja
133.Paragraf na Drodze
134.Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej
135.Personel Plus
136.Pieniądze i Więź
137.Polish Law Review
138.Polish Review of International and European Law, The
139.Polish Yearbook of Environmental Law
140.Polish Yearbook of International Law
141.Polish-Georgian Law Review
142.Polski Proces Cywilny
143.Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
144.Poradnik Gazety Prawnej
145.Poradnik Instytucji Kultury
146.Praca i Zdrowie
147.Prace Naukowe z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej
148.Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska
149.Prawo Asekuracyjne
150.Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
151.Prawo Europejskie w Praktyce
152.Prawo i Kościół
153.Prawo i Medycyna
154.Prawo i Polityka
155.Prawo i Więź
156.Prawo Kanoniczne
157.Prawo Mediów Elektronicznych
158.Prawo Morskie
159.Prawo Pomocy Publicznej
160.Prawo w Działaniu
161.Prawo Zamówień Publicznych
162.Probacja
163.Problemy Kryminalistyki
164.Problemy Prawa i Administracji
165.Problemy Prawa Karnego
166.Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego
167.Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
168.Problemy Współczesnej Kryminalistyki
169.Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja
170.Prokurator
171.Prokuratura i Prawo
172.Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej
173.Przegląd Legislacyjny
174.Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
175.Przegląd Prawa Egzekucyjnego
176.Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego
177.Przegląd Prawa Handlowego
178.Przegląd Prawa i Administracji
179.Przegląd Prawa Konstytucyjnego
180.Przegląd Prawa Ochrony Środowiska
181.Przegląd Prawa Publicznego
182.Przegląd Prawa Rolnego
183.Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych. ICT LAW Review
184.Przegląd Prawa Wyznaniowego
185.Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland
186.Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego
187.Przegląd Prawno-Ekonomiczny
188.Przegląd Sądowy
189.Przegląd Sejmowy
190.Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
191.Przegląd Więziennictwa Polskiego
192.Przetargi Publiczne
193.Przez Pryzmat Praw Człowieka
194.Public Policy and Economic Development
195.Radca Prawny
196.Real Estate Manager
197.Reforma Sądowa
198.Rejent
199.Review of Comparative Law
200.Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego
201.Rocznik Prawniczy Wileński
202.Rocznik Samorządowy
203.Roczniki Administracji i Prawa
204.Roczniki Nauk Prawnych
205.Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
206.Rodzina i Prawo
207.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
208.Rzeszowskie Studia Prawnicze
209.Samorząd Terytorialny
210.Santander Art and Culture Law Review
211.Secretum
212.Securitologia
213.Security Economy & Law
214.Securo
215.Serwis Administracyjno-Samorządowy A-S
216.Serwis Prawno-Pracowniczy
217.Silesian Journal of Legal Studies
218.Societas et Ius
219.Spinoff. Poradnik Przedsiębiorczych Naukowców
220.Studenckie Prace Ekonomiczne, Inżynierskie i Prawnicze
221.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
222.Studenckie Zeszyty Naukowe
223.Studia BAS
224.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
225.Studia Iuridica
226.Studia Iuridica Agraria
227.Studia Iuridica Lublinensia
228.Studia Iuridica Toruniensia
229.Studia Prawa Prywatnego
230.Studia Prawa Publicznego
231.Studia Prawnicze
232.Studia Prawnicze i Administracyjne
233.Studia Prawnicze KUL
234.Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały
235.Studia Prawno-Ekonomiczne
236.Studia Prawnoustrojowe
237.Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
238.Studia z Prawa Wyznaniowego
239.Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea
240.Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej
241.Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania
242.Studies in the Philosophy of Law
243.Teka Komisji Prawniczej
244.Temidium
245.Themis Polska Nova
246.Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju
247.Transformacje Prawa Prywatnego
248.Trzeci Sektor
249.Ubezpieczenia i Prawo Pracy
250.University of Warsaw Journal of Comparative Law
251.Votum Separatum
252.Wiadomości Urzędu Patentowego
253.Wiedza Prawnicza
254.Wojskowy Przegląd Prawniczy
255.Wroclaw Review of Law, Administration & Economics
256.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Studia Erasmiana Wratislaviensia
257.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie
258.Wrocławskie Studia Sądowe
259.Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze
260.Wszechnica Prawnicza
261.Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
262.Z Dziejów Prawa
263.Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej
264.Z Zagadnień Nauk Sądowych
265.Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego
266.Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego
267.Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie
268.Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM
269.Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
270.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
271.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
272.Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego
273.Zeszyty Naukowe Prawa Konstytucyjnego
274.Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
275.Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych
276.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej
277.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo
278.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
279.Zeszyty Prawnicze
280.Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych
281.Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu
« Powrót do wyszukiwania »