English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: prawo
1.Acta Elbingensia
2.Acta Erasmiana
3.Acta Iuris Stetinensis
4.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica
5.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo
6.Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo
7.Adam Mickiewicz University Law Review
8.ADR. Arbitraż i Mediacja
9.Alma Mater Gedanensis - Collegium Iuridicum
10.Analizy BAS
11.Annales Canonici
12.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius
13.Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
14.Annual Center Review
15.Annuarium Iuris Canonici
16.Anti-Discrimination Law Review
17.Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
18.Archiwum Kryminologii
19.Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
20.Białostockie Studia Prawnicze
21.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii
22.Biuletyn Prawny
23.Biuletyn Programu Spraw Precedensowych
24.Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
25.Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
26.Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego
27.Biuletyn Urzędu Patentowego
28.Budownictwo i Prawo
29.Casus
30.Comparative Law Review
31.Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
32.Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne
33.Czasopismo Prawno-Historyczne
34.Człowiek - Rodzina - Prawo
35.Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift
36.Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej
37.Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
38.Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
39.Eastern European Journal of Transnational Relations
40.Ecumeny and Law
41.Edukacja Prawnicza
42.Ekonomia i Prawo
43.Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia
44.Ekspert Ochrony Informacji
45.Emerging Markets
46.e-Przegląd Arbitrażowy
47.European Journal of Public Matters
48.European Polygraph
49.Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych
50.Europejski Przegląd Sądowy
51.Financial Law Review
52.Finanse i Prawo Finansowe
53.Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis
54.Forum Nauk Prawnych
55.Forum Penitencjarne
56.Forum Prawnicze
57.Gazeta Prawna
58.Gdańskie Studia Prawnicze
59.Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa
60.Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego
61.Genetyka i Prawo
62.Glosa
63.Głos Prawa
64.Głos Sądownictwa
65.HUK. Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego
66.Humanistyczne Zeszyty Naukowe Prawa Człowieka
67.In Gremio
68.Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
69.International Journal of Legal Studies
70.International Journal of New Economics and Social Sciences
71.International Journal of New Economics, Public Administration and Law
72.Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny
73.Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
74.Ius et Administratio
75.Ius Matrimoniale
76.Ius Novum
77.Iustitia. Pismo Stowarzyszenia Sędziów
78.Journal of Health Law and Bioethics
79.Klinika. Czasopismo Uniwersyteckich Poradni Prawnych
80.Kortowski Przegląd Prawniczy
81.Kościół i Prawo
82.Krajowa Rada Sądownictwa
83.Krakowski Przegląd Notarialny
84.Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa
85.Krakowskie Zeszyty Sądowe
86.Kronika Sejmowa
87.Krytyka Prawa
88.Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje
89.Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
90.Kwartalnik o Prawach Człowieka
91.Kwartalnik Prawa Podatkowego
92.Kwartalnik Prawa Prywatnego (1938)
93.Kwartalnik Prawa Prywatnego (1992)
94.Kwartalnik Prawa Publicznego
95.Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny
96.Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
97.Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej
98.Kwartalnik Urzędu Patentowego RP
99.Law and Administration in Post-Soviet Europe
100.Law and Forensic Science
101.Lex Sportiva
102.Lingua Legis
103.Medyczna Wokanda
104.Metryka. Studia z Zakresu Prawa Osobowego i Rejestracji Stanu Cywilnego
105.Międzynarodowe Prawo Humanitarne
106.Miscellanea Historico-Iuridica
107.Młody Jurysta
108.Monitor Prawa Bankowego
109.Monitor Prawa Celnego i Podatkowego
110.Monitor Prawa Handlowego
111.Monitor Prawa Pracy
112.Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
113.Monitor Prawniczy
114.Monitor Prawny Dyrektora. Miesięcznik dla Przedszkoli
115.Monitor Prawny Dyrektora. Miesięcznik Dyrektora Szkoły
116.Nieruchomości
117.Nieruchomości i Prawo
118.Nomos & Dike
119.Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego
120.Nowa Palestra
121.Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie Prawne
122.Nowy Przegląd Notarialny
123.Ochrona Mienia i Informacji
124.Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka
125.Opolskie Studia Administracyjno-Prawne
126.Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
127.Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej
128.Orzecznictwo Sądów Polskich
129.Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
130.Orzecznictwo Sądu Najwyższego: zbiór urzędowy. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
131.Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
132.Palestra
133.Państwo i Prawo
134.Państwo Prawne
135.Państwo, Prawo, Administracja
136.Paragraf na Drodze
137.Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej
138.Personel Plus
139.Philosophy and Canon Law
140.Pieniądze i Więź
141.Polish Law Review
142.Polish Review of International and European Law, The
143.Polish Yearbook of Environmental Law
144.Polish Yearbook of International Law
145.Polish-Georgian Law Review
146.Polski Proces Cywilny
147.Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
148.Poradnik Gazety Prawnej
149.Poradnik Instytucji Kultury
150.Praca i Zdrowie
151.Prace Naukowe z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej
152.Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska
153.Prawo Asekuracyjne
154.Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
155.Prawo Europejskie w Praktyce
156.Prawo i Kościół
157.Prawo i Medycyna
158.Prawo i Polityka
159.Prawo i Więź
160.Prawo Kanoniczne
161.Prawo Mediów Elektronicznych
162.Prawo Morskie
163.Prawo Pomocy Publicznej
164.Prawo w Działaniu
165.Prawo Zamówień Publicznych
166.Probacja
167.Problems of Economics and Law
168.Problemy Kryminalistyki
169.Problemy Prawa i Administracji
170.Problemy Prawa Karnego
171.Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego
172.Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
173.Problemy Współczesnej Kryminalistyki
174.Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja
175.Prokurator
176.Prokuratura i Prawo
177.Przedsiębiorstwo i Prawo
178.Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej
179.Przegląd Konstytucyjny
180.Przegląd Legislacyjny
181.Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
182.Przegląd Prawa Administracyjnego
183.Przegląd Prawa Egzekucyjnego
184.Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego
185.Przegląd Prawa Handlowego
186.Przegląd Prawa i Administracji
187.Przegląd Prawa Konstytucyjnego
188.Przegląd Prawa Ochrony Środowiska
189.Przegląd Prawa Publicznego
190.Przegląd Prawa Rolnego
191.Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych. ICT LAW Review
192.Przegląd Prawa Wyznaniowego
193.Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland
194.Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego
195.Przegląd Prawno-Ekonomiczny
196.Przegląd Sądowy
197.Przegląd Sejmowy
198.Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
199.Przegląd Więziennictwa Polskiego
200.Przetargi Publiczne
201.Przez Pryzmat Praw Człowieka
202.Public Policy and Economic Development
203.Radca Prawny
204.Real Estate Manager
205.Reforma Sądowa
206.Rejent
207.Review of European and Comparative Law
208.Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego
209.Rocznik Prawniczy Wileński
210.Rocznik Samorządowy
211.Roczniki Administracji i Prawa
212.Roczniki Nauk Prawnych
213.Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
214.Rodzina i Prawo
215.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
216.Rzeszowskie Studia Prawnicze
217.Samorząd Terytorialny
218.Santander Art and Culture Law Review
219.Sapientia Iuris
220.Scientific Journal / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
221.Secretum
222.Securitologia
223.Security, Economy & Law
224.Securo
225.Serwis Administracyjno-Samorządowy A-S
226.Serwis Prawno-Pracowniczy
227.Silesian Journal of Legal Studies
228.Societas et Ius
229.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
230.Studenckie Zeszyty Naukowe
231.Studia BAS
232.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
233.Studia Iuridica
234.Studia Iuridica Agraria
235.Studia Iuridica Lublinensia
236.Studia Iuridica Toruniensia
237.Studia Prawa Prywatnego
238.Studia Prawa Publicznego
239.Studia Prawnicze
240.Studia Prawnicze i Administracyjne
241.Studia Prawnicze KUL
242.Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały
243.Studia Prawno-Ekonomiczne
244.Studia Prawnoustrojowe
245.Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
246.Studia z Prawa Wyznaniowego
247.Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea
248.Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej
249.Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania
250.Studies in the Philosophy of Law
251.Teka Komisji Prawniczej
252.Temidium
253.Themis Polska Nova
254.Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju
255.Transformacje Prawa Prywatnego
256.Trzeci Sektor
257.Ubezpieczenia i Prawo Pracy
258.University of Warsaw Journal of Comparative Law
259.Wiadomości Urzędu Patentowego
260.Wiedza Prawnicza
261.Wojskowy Przegląd Prawniczy
262.Wroclaw Review of Law, Administration & Economics
263.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Studia Erasmiana Wratislaviensia
264.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie
265.Wrocławskie Studia Sądowe
266.Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze
267.Wszechnica Prawnicza
268.Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
269.Z Dziejów Prawa
270.Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej
271.Z Zagadnień Nauk Sądowych
272.Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego
273.Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego
274.Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie
275.Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM
276.Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
277.Zeszyty Naukowe Instytutu Polskiej Gospodarki, Technologii i Społeczeństwa im. prof. Edwarda Taylora. Przedsiębiorczość i Prawo
278.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
279.Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego
280.Zeszyty Naukowe Prawa Konstytucyjnego
281.Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
282.Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych
283.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej
284.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo
285.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
286.Zeszyty Prawnicze
287.Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych
« Powrót do wyszukiwania »