English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: językoznawstwo
1.Acta Baltico-Slavica
2.Acta Neophilologica
3.Acta Polono-Ruthenica
4.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica
5.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica
6.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica
7.Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos
8.Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe
9.Adeptus
10.Anglica Wratislaviensia
11.Anglica. An International Journal of English Studies
12.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae
13.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica
14.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica
15.Applied Linguistics Papers
16.Baltic Linguistics
17.Belaruskaja Mova jak Zameznaja = Język Białoruski jako Obcy
18.Białorutenistyka Białostocka
19.Białostockie Archiwum Językowe
20.Biuletyn Linguana
21.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
22.Bohemistyka
23.Comparative Legilinguistics
24.Conversatoria Linguistica
25.Cracow Indological Studies
26.English Insights
27.Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury
28.European Journal of Humour Research, The
29.Explorations. A Journal of Language and Literature
30.Forum Lingwistyczne
31.Germanica Wratislaviensia
32.Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics
33.Gwary Dziś
34.Heteroglossia. Studia Kulturoznawczo-Filologiczne
35.International Review of Pragmatics
36.Investigationes Linguisticae
37.Italica Wratislaviensia
38.Itinerarios. Revista De Estudios Lingüísticos, Literarios, Históricos Y Antropológicos
39.Język a Kultura
40.Język Artystyczny
41.Język i Metoda
42.Język Niemiecki - Nauczaj Lepiej!
43.Język Polski
44.Język w Komunikacji
45.Język, Komunikacja, Informacja
46.Język. Religia. Tożsamość
47.Języki Obce w Szkole
48.Językoznawstwo
49.Journal of Language Modelling
50.Journal of Speech and Language Pathology
51.Komunikacja i Konteksty
52.Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk
53.Konińskie Studia Językowe
54.Kwartalnik Językoznawczy
55.Kwartalnik Neofilologiczny
56.Kwartalnik Polonicum
57.Kwartalnik Polonistyczny. Konteksty Kulturowe
58.LaMiCuS - Language, Mind, Culture and Society
59.Language, Culture, Politics. International Journal
60.Lingua Legis
61.Lingua Posnaniensis
62.Linguae Mundi
63.Linguarum Silva
64.Linguistica Bidgostiana. Series Nova
65.Linguistica Copernicana
66.Linguistica Silesiana
67.Linguistics Applied. International Journal of Linguistics and Applied Linguistics
68.Linguistics Beyond and Within (LingBaW)
69.Linguistische Treffen in Wrocław
70.Linguodidactica
71.LingVaria
72.Lodz Papers in Pragmatics
73.Lublin Studies in Modern Languages and Literature
74.Neofilolog
75.Neurolingwistyka Praktyczna
76.Onomastica
77.Onomastica Slavogermanica
78.Orbis Linguarum
79.Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo
80.Polonica
81.Polonistyka
82.Polski w Niemczech = Polnisch in Deutschland
83.Poradnik Językowy
84.Poznań Studies in Contemporary Linguistics
85.Poznańskie Spotkania Językoznawcze
86.Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza
87.Półrocznik Językoznawczy Tertium
88.Prace Filologiczne
89.Prace Językoznawcze
90.Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego
91.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Germanistische Texte
92.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Studia Neofilologiczne
93.Przegląd Glottodydaktyczny
94.Przekładaniec
95.Przekłady Literatur Słowiańskich
96.Psychology of Language and Communication
97.Questions and Answers in Linguistics
98.Research in Language
99.Romanica Silesiana
100.Rozprawy Komisji Językowej (Łódź)
101.Rozprawy Komisji Językowej (Wrocław)
102.Semiosis Lexicographica
103.Slavica Lodziensia
104.Słowo. Studia Językoznawcze
105.Socjolingwistyka
106.Speech and Language Technology
107.Społeczeństwo. Edukacja. Język
108.Studia Azjatystyczne
109.Studia Białorutenistyczne
110.Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe
111.Studia Indogermanica Lodziensia
112.Studia Językoznawcze
113.Studia Linguistica
114.Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
115.Studia Litteraria Polono-Slavica
116.Studia Niemcoznawcze
117.Studia Pragmalingwistyczne
118.Studia Romanica et Linguistica Thorunensia
119.Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
120.Studia Semiotyczne
121.Studia Slavica
122.Studia Wschodniosłowiańskie
123.Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej
124.Studien zur Germanistik. Rocznik Germanistyczny
125.Studies in African Languages and Cultures
126.Studies in Polish Linguistics
127.Studies in Second Language Learning and Teaching
128.Świat Tekstów. Rocznik Słupski
129.Teaching English with Technology
130.Tekst i Dyskurs
131.Theory and Practice of Second Language Acquisition
132.Token. A Journal of English Linguistics
133.Wratislaviensium Studia Classica
134.Yearbook of Poznan Linguistic Meeting
135.Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego
136.Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie
137.Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego
138.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka
139.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Językoznawstwo
140.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Studia Anglica Resoviensia
141.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje: studia z zakresu lingwistyki i metodyki = Konfigurationen: Beiträge zur Linguistik und Methodik
142.Zeszyty Wydziału Humanistycznego
« Powrót do wyszukiwania »