English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: ekonomia
1.A Vista. Studenckie Internetowe Zeszyty Naukowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula
2.Acta Elbingensia
3.Acta Erasmiana
4.Acta Innovations
5.Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia
6.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
7.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
8.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia
9.Administracja i Społeczeństwo
10.Analizy i Opracowania
11.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia
12.Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
13.Annals of Marketing Management & Economics
14.Applied Econometric Papers
15.Argumenta Oeconomica
16.Argumenta Oeconomica Cracoviensia
17.Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
18.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
19.Bulletin of Geography. Socio-Economic Series
20.Catallaxy
21.Central and Eastern European Journal of Management and Economics
22.Central European Economic Journal
23.Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
24.Central European Review of Economics & Finance
25.Comparative Economic Research
26.Contemporary Economics
27.Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie
28.Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne
29.Decyzje
30.Dylematy
31.Dynamic Econometric Models
32.Econometric Research in Finance
33.Economic and Environmental Studies
34.Economics and Business Review
35.Economics and Sociology
36.Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy, Innowacje, Projekty
37.Ekonometria
38.Ekonomia - Wroclaw Economic Review
39.Ekonomia i Prawo
40.Ekonomia i Środowisko
41.Ekonomia Międzynarodowa
42.Ekonomia Społeczna
43.Ekonomia XXI Wieku
44.Ekonomiczne Problemy Turystyki
45.Ekonomiczne Problemy Usług
46.Ekonomista
47.Emerging Markets
48.Engineering Management in Production and Services
49.Entrepreneurial Business and Economics Review
50.Environmental & Socio-Economic Studies
51.Equilibrium
52.Europa Regionum
53.Europejski Monitor Ekonomiczny
54.Finanse i Prawo Finansowe
55.Firma i Rynek
56.Folia Oeconomica Bochniensia
57.Folia Oeconomica Cracoviensia
58.Folia Oeconomica Stetinensia
59.Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica
60.Forum Scientiae Oeconomia
61.Global Management Journal
62.Gospodarka i Finanse
63.Gospodarka i Handel Zagraniczny Polski
64.Gospodarka Polski - Prognozy i Opinie
65.Gospodarka, Rynek, Edukacja
66.Handel Wewnętrzny
67.Humanities and Social Sciences
68.Informatyka Ekonomiczna
69.Intercathedra
70.International Business and Global Economy
71.International Journal of Emerging and Transition Economies
72.International Journal of Management and Economics
73.International Journal of New Economics and Social Sciences
74.International Journal of Synergy and Research
75.Inwestycje Zagraniczne w Polsce
76.Jedziemy do Wód w . . .
77.Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration
78.Journal of Agribusiness and Rural Development
79.Journal of Corporate Responsibility and Leadership
80.Journal of Economics and Management
81.Journal of Geography, Politics and Society
82.Journal of International Studies
83.Kobieta i Biznes
84.Koniunktura Gospodarcza Świata i Polski
85.Konsumpcja i Rozwój
86.Krakowskie Studia Międzynarodowe
87.Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
88.Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
89.Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
90.Management Forum
91.Managerial Economics
92.Mathematical Economics
93.Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
94.MIND Journal
95.Multiple Criteria Decision Making
96.Myśl Ekonomiczna i Polityczna
97.Nasze Studia. Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
98.Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo
99.Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
100.Nowoczesne Systemy Zarządzania
101.Oeconomia Copernicana
102.Olsztyn Economic Journal
103.Opolskie Roczniki Ekonomiczne
104.Optimum. Studia Ekonomiczne
105.Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej
106.Physics for Economy
107.Pieniądze i Więź
108.Polish Journal of Applied Sciences
109.Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego
110.Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
111.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias
112.Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
113.Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
114.Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
115.Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych
116.Profit Journal
117.Progress in Economic Sciences
118.Przedsiębiorczość - Edukacja
119.Przedsiębiorczość i Zarządzanie
120.Przegląd Ekonomiczno-Społeczny
121.Przegląd Ekonomiczny
122.Przegląd Nauk Ekonomicznych
123.Przegląd Nauk Stosowanych
124.Przegląd Organizacji
125.Przegląd Prawno-Ekonomiczny
126.Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo
127.Psychologia Ekonomiczna
128.Public Policy and Economic Development
129.Real Estate Management and Valuation
130.Relacje. Magazyn Firm Rodzinnych
131.Reporter Chemiczny
132.Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics
133.Research Papers in Economics and Finance
134.Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Prace Ekonomiczno-Społeczne
135.Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie
136.Rocznik Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego
137.Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
138.Roczniki Ekonomii i Zarządzania
139.Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
140.Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
141.Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
142.Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
143.Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych
144.Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna
145.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
146.Rynek Inwestycji. Magazyn Biznesowo-Gospodarczy
147.Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture
148.Securitologia
149.Security Economy & Law
150.Society Register
151.Społeczeństwo i Ekonomia
152.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
153.Studia Ekonomiczne (Warszawa)
154.Studia Ekonomiczne i Regionalne
155.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
156.Studia Ekonomiczne. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko
157.Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
158.Studia Historiae Oeconomicae
159.Studia Humana
160.Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae
161.Studia i Prace WNEiZ
162.Studia Informatica Pomerania
163.Studia Oeconomica Posnaniensia
164.Studia Prawno-Ekonomiczne
165.Studia Regionalia
166.Studia Regionalne i Lokalne
167.Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
168.Śląskie Studia Regionalne
169.Świat Nieruchomości
170.TH!NK. Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe
171.The Central European Review of Economics and Management
172.Unia Europejska - Perspektywy Społeczno-Ekonomiczne
173.Warsaw Forum of Economic Sociology
174.Wiek XXI. Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA
175.Wroclaw Review of Law, Administration & Economics
176.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie
177.Współczesna Gospodarka
178.Współczesne Problemy Ekonomiczne
179.Współczesne Problemy Zarządzania (Jarosław)
180.Współpraca Europejska
181.Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
182.Zagadnienia Ekonomiki Rolnej
183.Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
184.Zamojskie Studia i Materiały. Administracja, Ekonomia i Informatyka
185.Zeszyty BRE Bank-CASE
186.Zeszyty Naukowe / AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie
187.Zeszyty Naukowe / Politechnika Koszalińska
188.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
189.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
190.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu
191.Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
192.Zeszyty Naukowe Kujawskiej Szkoły Wyższej
193.Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
194.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
195.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne
196.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Ekonomia i Zarządzanie
197.Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Problemy Ekonomiki i Organizacji
198.Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
199.Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze
200.Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie
201.Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej
202.Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula
203.Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
204.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
205.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ekonomia i Zarządzanie
206.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Ekonomika Rolnictwa
207.Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: Ekonomia
208.Zeszyty Naukowe WWSE
209.Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych
210.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
211.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie
212.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
213.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Seria Ekonomia
214.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu
215.Zeszyty Naukowe. Nauki Ekonomiczne
« Powrót do wyszukiwania »