English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: ekonomia
1.A Vista. Studenckie Internetowe Zeszyty Naukowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula
2.Acta Elbingensia
3.Acta Erasmiana
4.Acta Innovations
5.Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia
6.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
7.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
8.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia
9.Administracja i Społeczeństwo
10.Analizy i Opracowania
11.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia
12.Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
13.Annals of Marketing Management & Economics
14.Applied Econometric Papers
15.Argumenta Oeconomica
16.Argumenta Oeconomica Cracoviensia
17.Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
18.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
19.Bulletin of Geography. Socio-Economic Series
20.Catallaxy
21.Central and Eastern European Journal of Management and Economics
22.Central European Economic Journal
23.Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
24.Central European Review of Economics & Finance
25.Comparative Economic Research
26.Contemporary Economics
27.Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie
28.Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne
29.Decyzje
30.Dylematy
31.Dynamic Econometric Models
32.Econometric Research in Finance
33.Economic and Environmental Studies
34.Economics and Business Review
35.Economics and Sociology
36.Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy, Innowacje, Projekty
37.Ekonometria
38.Ekonomia - Wroclaw Economic Review
39.Ekonomia i Prawo
40.Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia
41.Ekonomia i Środowisko
42.Ekonomia Międzynarodowa
43.Ekonomia Społeczna
44.Ekonomia XXI Wieku
45.Ekonomiczne Problemy Turystyki
46.Ekonomiczne Problemy Usług
47.Ekonomista
48.Emerging Markets
49.Engineering Management in Production and Services
50.Entrepreneurial Business and Economics Review
51.Environmental & Socio-Economic Studies
52.Equilibrium
53.Europa Regionum
54.Europejski Monitor Ekonomiczny
55.Finanse i Prawo Finansowe
56.Firma i Rynek
57.Folia Oeconomica Bochniensia
58.Folia Oeconomica Cracoviensia
59.Folia Oeconomica Stetinensia
60.Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica
61.Forum Scientiae Oeconomia
62.Global Management Journal
63.Gospodarka i Finanse
64.Gospodarka i Handel Zagraniczny Polski
65.Gospodarka Polski - Prognozy i Opinie
66.Gospodarka, Rynek, Edukacja
67.Handel Wewnętrzny
68.Humanities and Social Sciences
69.Informatyka Ekonomiczna
70.Intercathedra
71.International Business and Global Economy
72.International Journal of Emerging and Transition Economies
73.International Journal of Management and Economics
74.International Journal of New Economics and Social Sciences
75.International Journal of Synergy and Research
76.Inwestycje Zagraniczne w Polsce
77.Jedziemy do Wód w . . .
78.Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration
79.Journal of Agribusiness and Rural Development
80.Journal of Corporate Responsibility and Leadership
81.Journal of Economics and Management
82.Journal of Geography, Politics and Society
83.Journal of International Studies
84.Kobieta i Biznes
85.Koniunktura Gospodarcza Świata i Polski
86.Konsumpcja i Rozwój
87.Krakowskie Studia Międzynarodowe
88.Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
89.Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
90.Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
91.Management Forum
92.Managerial Economics
93.Mathematical Economics
94.Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
95.MIND Journal
96.Multiple Criteria Decision Making
97.Myśl Ekonomiczna i Polityczna
98.Nasze Studia. Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
99.Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo
100.Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
101.Nowoczesne Systemy Zarządzania
102.Oeconomia Copernicana
103.Olsztyn Economic Journal
104.Opolskie Roczniki Ekonomiczne
105.Optimum. Studia Ekonomiczne
106.Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej
107.Physics for Economy
108.Pieniądze i Więź
109.Polish Journal of Applied Sciences
110.Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego
111.Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
112.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias
113.Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
114.Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
115.Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
116.Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych
117.Profit Journal
118.Progress in Economic Sciences
119.Przedsiębiorczość - Edukacja
120.Przedsiębiorczość i Zarządzanie
121.Przegląd Ekonomiczno-Społeczny
122.Przegląd Ekonomiczny
123.Przegląd Nauk Ekonomicznych
124.Przegląd Nauk Stosowanych
125.Przegląd Organizacji
126.Przegląd Prawno-Ekonomiczny
127.Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo
128.Psychologia Ekonomiczna
129.Public Policy and Economic Development
130.Real Estate Management and Valuation
131.Relacje. Magazyn Firm Rodzinnych
132.Reporter Chemiczny
133.Research Papers in Economics and Finance
134.Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Prace Ekonomiczno-Społeczne
135.Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie
136.Rocznik Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego
137.Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
138.Roczniki Ekonomii i Zarządzania
139.Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
140.Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
141.Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
142.Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
143.Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych
144.Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna
145.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
146.Rynek Inwestycji. Magazyn Biznesowo-Gospodarczy
147.Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture
148.Securitologia
149.Security Economy & Law
150.Society Register
151.Socio-Economic Modelling and Forecasting
152.Społeczeństwo i Ekonomia
153.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
154.Studia Ekonomiczne (Warszawa)
155.Studia Ekonomiczne i Regionalne
156.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
157.Studia Ekonomiczne. Gospodarka - Społeczeństwo - Środowisko
158.Studia Ekonomiczne. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko
159.Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
160.Studia Historiae Oeconomicae
161.Studia Humana
162.Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae
163.Studia i Prace WNEiZ
164.Studia Informatica Pomerania
165.Studia Oeconomica Posnaniensia
166.Studia Prawno-Ekonomiczne
167.Studia Regionalia
168.Studia Regionalne i Lokalne
169.Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
170.Śląskie Studia Regionalne
171.Świat Nieruchomości
172.TH!NK. Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe
173.The Central European Review of Economics and Management
174.Transborder Economics. International Journal on Transborder Economics, Politics and Statistics
175.Transport Economics and Logistics
176.Unia Europejska - Perspektywy Społeczno-Ekonomiczne
177.Warsaw Forum of Economic Sociology
178.Wiek XXI. Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA
179.Wroclaw Review of Law, Administration & Economics
180.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie
181.Współczesna Gospodarka
182.Współczesne Problemy Ekonomiczne
183.Współczesne Problemy Zarządzania (Jarosław)
184.Współpraca Europejska
185.Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
186.Zagadnienia Ekonomiki Rolnej
187.Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
188.Zamojskie Studia i Materiały. Administracja, Ekonomia i Informatyka
189.Zeszyty BRE Bank-CASE
190.Zeszyty Naukowe / AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie
191.Zeszyty Naukowe / Politechnika Koszalińska
192.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
193.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
194.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu
195.Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
196.Zeszyty Naukowe Kujawskiej Szkoły Wyższej
197.Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
198.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
199.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne
200.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Ekonomia i Zarządzanie
201.Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Problemy Ekonomiki i Organizacji
202.Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
203.Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze
204.Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie
205.Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej
206.Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula
207.Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
208.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
209.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ekonomia i Zarządzanie
210.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Ekonomika Rolnictwa
211.Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: Ekonomia
212.Zeszyty Naukowe WWSE
213.Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych
214.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
215.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie
216.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
217.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Seria Ekonomia
218.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu
219.Zeszyty Naukowe. Nauki Ekonomiczne
« Powrót do wyszukiwania »