English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: ekonomia
1. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ekonomia i Zarządzanie
2.A Vista. Studenckie Internetowe Zeszyty Naukowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula
3.Acta Elbingensia
4.Acta Erasmiana
5.Acta Innovations
6.Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia
7.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
8.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
9.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia
10.Administracja i Społeczeństwo
11.Analizy i Opracowania
12.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia
13.Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
14.Annals of Marketing Management & Economics
15.Applied Econometric Papers
16.Argumenta Oeconomica
17.Argumenta Oeconomica Cracoviensia
18.Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
19.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
20.Bulletin of Geography. Socio-Economic Series
21.Catallaxy
22.Central and Eastern European Journal of Management and Economics
23.Central European Economic Journal
24.Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
25.Central European Review of Economics & Finance
26.Comparative Economic Research
27.Contemporary Economics
28.Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie
29.Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne
30.Decyzje
31.Dylematy
32.Dynamic Econometric Models
33.Econometric Research in Finance
34.Economic and Environmental Studies
35.Economics and Business Review
36.Economics and Sociology
37.Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy, Innowacje, Projekty
38.Ekonometria
39.Ekonomia - Wroclaw Economic Review
40.Ekonomia i Prawo
41.Ekonomia i Środowisko
42.Ekonomia Międzynarodowa
43.Ekonomia Społeczna
44.Ekonomia XXI Wieku
45.Ekonomiczne Problemy Turystyki
46.Ekonomiczne Problemy Usług
47.Ekonomista
48.Emerging Markets
49.Engineering Management in Production and Services
50.Entrepreneurial Business and Economics Review
51.Environmental & Socio-Economic Studies
52.Equilibrium
53.Europa Regionum
54.Europejski Monitor Ekonomiczny
55.Finanse i Prawo Finansowe
56.Firma i Rynek
57.Folia Oeconomica Bochniensia
58.Folia Oeconomica Cracoviensia
59.Folia Oeconomica Stetinensia
60.Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica
61.Forum Scientiae Oeconomia
62.Global Management Journal
63.Gospodarka i Finanse
64.Gospodarka Polski - Prognozy i Opinie
65.Gospodarka, Rynek, Edukacja
66.Handel Wewnętrzny
67.Humanities and Social Sciences
68.Informatyka Ekonomiczna
69.Intercathedra
70.International Business and Global Economy
71.International Journal of Emerging and Transition Economies
72.International Journal of Management and Economics
73.International Journal of New Economics and Social Sciences
74.International Journal of Synergy and Research
75.Jedziemy do Wód w . . .
76.Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration
77.Journal of Agribusiness and Rural Development
78.Journal of Corporate Responsibility and Leadership
79.Journal of Economic and Technical Sciences
80.Journal of Economics and Management
81.Journal of Geography, Politics and Society
82.Journal of International Studies
83.Kobieta i Biznes
84.Konsumpcja i Rozwój
85.Krakowskie Studia Międzynarodowe
86.Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
87.Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
88.Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
89.Management Forum
90.Managerial Economics
91.Mathematical Economics
92.Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
93.MIND Journal
94.Multiple Criteria Decision Making
95.Myśl Ekonomiczna i Polityczna
96.Nasze Studia. Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
97.Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo
98.Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
99.Nowoczesne Systemy Zarządzania
100.Oeconomia Copernicana
101.Olsztyn Economic Journal
102.Opere et Studio pro Oeconomia
103.Opolskie Roczniki Ekonomiczne
104.Optimum. Studia Ekonomiczne
105.Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej
106.Pers Public
107.Pieniądze i Więź
108.Polish Journal of Applied Sciences
109.Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego
110.Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
111.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias
112.Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
113.Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
114.Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych
115.Profit Journal
116.Progress in Economic Sciences
117.Przedsiębiorczość - Edukacja
118.Przedsiębiorczość i Zarządzanie
119.Przegląd Ekonomiczny
120.Przegląd Organizacji
121.Przegląd Prawno-Ekonomiczny
122.Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo
123.Psychologia Ekonomiczna
124.Public Policy and Economic Development
125.Real Estate Management and Valuation
126.Relacje. Magazyn Firm Rodzinnych
127.Reporter Chemiczny
128.Research Papers in Economics and Finance
129.Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Prace Ekonomiczno-Społeczne
130.Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie
131.Rocznik Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego
132.Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
133.Roczniki Ekonomii i Zarządzania
134.Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
135.Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
136.Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
137.Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
138.Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych
139.Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna
140.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
141.Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture
142.Securitologia
143.Security Economy & Law
144.Społeczeństwo i Ekonomia
145.Studencki Przegląd Ekonomiczno-Społeczny
146.Studenckie Prace Ekonomiczne, Inżynierskie i Prawnicze
147.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
148.Studia Ekonomiczne (Warszawa)
149.Studia Ekonomiczne i Regionalne
150.Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego
151.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
152.Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
153.Studia Historiae Oeconomicae
154.Studia Humana
155.Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae
156.Studia i Prace WNEiZ
157.Studia Informatica Pomerania
158.Studia Oeconomica Posnaniensia
159.Studia Prawno-Ekonomiczne
160.Studia Regionalia
161.Studia Regionalne i Lokalne
162.Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
163.Śląskie Studia Regionalne
164.Świat Nieruchomości
165.TH!NK. Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe
166.The Central European Review of Economics and Management
167.Unia Europejska - Perspektywy Społeczno-Ekonomiczne
168.Warsaw Forum of Economic Sociology
169.Wiek XXI. Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA
170.Wroclaw Review of Law, Administration & Economics
171.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie
172.Współczesna Gospodarka
173.Współczesne Problemy Ekonomiczne
174.Współczesne Problemy Zarządzania (Jarosław)
175.Współpraca Europejska
176.Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
177.Zagadnienia Ekonomiki Rolnej
178.Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
179.Zamojskie Studia i Materiały. Administracja, Ekonomia i Informatyka
180.Zeszyty BRE Bank-CASE
181.Zeszyty Naukowe / Politechnika Koszalińska
182.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
183.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
184.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu
185.Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
186.Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
187.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
188.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne
189.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Ekonomia i Zarządzanie
190.Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Problemy Ekonomiki i Organizacji
191.Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
192.Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze
193.Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie
194.Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej
195.Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula
196.Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
197.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
198.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka
199.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Ekonomika Rolnictwa
200.Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: Ekonomia
201.Zeszyty Naukowe WWSE
202.Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych
203.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
204.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie
205.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
206.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Seria Ekonomia
207.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu
208.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
209.Zeszyty Naukowe. Nauki Ekonomiczne
« Powrót do wyszukiwania »